Kamerstuk 34000-VI-13

Amendement van het lid Van Nispen dat regelt dat 10,5 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor de gesubsidieerde rechtsbijstand

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 19 november 2014
Indiener(s): Michiel van Nispen
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-VI-13.html
ID: 34000-VI-13

23,3 %
76,7 %

GrKÖ

D66

CDA

GL

PVV

50PLUS

Van Vliet

Klein

VVD

SP

SGP

CU

PvdA

PvdD

GrBvK


Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN

Ontvangen 19 november 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 10.500 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe om de eigen bijdrage die rechtszoekenden voor gesubsidieerde rechtsbijstand moeten betalen generiek te verlagen met 10%. Tevens wil indiener de inkomensgrenzen, waarbij rechtszoekenden in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, met 10% verhogen. Toegang tot het recht en de rechter zijn grondrechten die een fundament van onze rechtsstaat vormen. Door de bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand komen deze belangrijke grondrechten onder druk te staan. Met dit amendement wil indiener rechtszoekenden die buiten de boot dreigen te vallen alsnog de mogelijkheid bieden om hun recht te halen wanneer nodig.

Dekking wordt gevonden in het decriminaliseren van softdrugs. Indien dit volledig uit het strafrecht zou worden gehaald (legalisering of regulering) leidt dit tot een substantiële besparing van 160 miljoen euro. Bovendien biedt het de mogelijkheid om door belastingheffing extra inkomsten van ongeveer 260 miljoen euro te genereren, zo blijkt uit pagina 38 van het Rapport brede heroverwegingen veiligheid uit april 2010.

Van Nispen