Gepubliceerd: 16 september 2014
Indiener(s): Opstelten (minister justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-VI-1.html
ID: 34000-VI-1

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

16 september 2014

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), Nederlands Forensisch Instituut (NFI), de Dienst Justis en Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 wordt vastgesteld.

Artikel 3

  • 1. Onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 21 van de Comptabiliteitswet 2001 jo. de artikelen 23 en 91 van de Wet op de rechterlijke organisatie is Onze Minister van Veiligheid en Justitie niet verantwoordelijk voor de doelmatigheid van de bedrijfsvoering van de rechterlijke organisatie.

  • 2. Onze Minister van Veiligheid en Justitie heeft op grond van de artikelen 93 en 105 tot en met 107 van de Wet op de rechterlijke organisatie een toezichthoudende verantwoordelijkheid ten aanzien van de Raad voor de rechtspraak.

Artikel 4

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015
Departementale begrotingsstaat (VI) behorende bij de Wet van ..., Stb. ...
Begroting 2015
Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)
x € 1.000

Artikel

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

11.421.856

11.437.413

1.424.236

         
 

Totaal beleidsartikelen

11.029.099

11.029.099

1.423.530

         

31

Nationale Politie

5.132.936

5.132.936

500

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.439.713

1.439.713

274.980

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

662.722

662.722

1.066.898

34

Sanctietoepassing

2.416.080

2.416.080

79.665

35

Jeugd

372.566

372.566

1.487

36

Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

248.052

248.052

0

37

Vreemdelingen

757.030

757.030

0

         
 

Totaal niet-beleidsartikelen

392.757

408.314

706

         

91

Apparaatsuitgaven kerndepartement

387.481

403.038

706

92

Nominaal en onvoorzien

2.218

2.218

0

93

Geheim

3.058

3.058

0

Begrotingsstaat inzake de agentschappen behorende bij de Wet van ..., Stb. ...
Begroting 2015
Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)
x € 1.000

Naam

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

 

Totaal Baten

Totaal lasten

Saldo Baten en lasten

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

2.258.728

2.292.828

–/– 34.100

Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

332.363

332.363

0

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

126.411

126.411

0

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

73.853

73.853

0

Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (Justis)

29.544

29.544

0

Naam agentschappen

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Totaal kapitaal-

uitgaven

Totaal kapitaal-

ontvangsten

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

 

55.805

32.500

Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

 

30.412

10.200

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

 

12.122

2.750

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

 

8.564

4.495

Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (Justis)

 

0

0

Begrotingsontvangsten 2015 € 1.424 mln.

Begrotingsontvangsten 2015 € 1.424 mln.

Begrotingsuitgaven 2015 € 11.437 mln.

Begrotingsuitgaven 2015 € 11.437 mln.