Kamerstuk 34000-IV-10

Amendement van het lid Bontes over het overhevelen van middelen van Koninkrijksrelaties naar Defensie ten behoeve van ondersteuning van de Kustwacht in het Caribisch gebied en de regionale drugsbestrijding

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 1 oktober 2014
Indiener(s): Louis Bontes (GrBvK)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-IV-10.html
ID: 34000-IV-10

1,3 %
98,7 %

Klein

SP

D66

GrBvK

CDA

50PLUS

PvdD

GL

SGP

PVV

Van Vliet

GrKÖ

VVD

CU

PvdA


Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID BONTES

Ontvangen 1 oktober 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 2 Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 6.118 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe middelen van de samenwerkingsprogramma’s binnen de begrotingspost Bijdragen aan (inter)nationale organisaties op de begroting van Koninkrijksrelaties over te hevelen naar de begroting van het Ministerie van Defensie.

Op basis van het Statuut zijn autonome landen binnen het Koninkrijk zelf verantwoordelijk voor goed bestuur, economische ontwikkeling, armoedebestrijding, onderwijs en overheidsfinanciën. De indiener is derhalve van mening dat financiële ondersteuning vanuit Nederland op deze terreinen niet gewenst is.

Binnen de begroting Defensie zullen deze gelden worden bestemd voor nationale inzet, onder artikel 1 inzet, ten behoeve van ondersteuning van de Kustwacht in het Caribisch gebied en de regionale drugsbestrijding. De inzet van defensiemiddelen, onder andere in de vorm van de boordhelikopter van het stationsschip, staat al langere tijd onder druk als gevolg van technische problemen en capaciteitsgebrek bij Defensie.

Deze extra gelden moeten bijdragen aan het realiseren van de inzetbaarheidsdoelen, die de afgelopen jaren niet zijn gehaald. Ons land wordt ook minder afhankelijk van het aanbod van boordhelikopters van andere landen. In bredere zin zal hiermee de helikoptercapaciteit binnen de gehele krijgsmacht worden versterkt.

Bontes