Gepubliceerd: 16 september 2014
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-IV-1.html
ID: 34000-IV-1

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

16 september 2014

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat voor het jaar 2015 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Vastgestelde begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015
(Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

258.908

36.475

         
 

Beleidsartikelen

     

1

Waarborgfunctie

61.553

61.553

4.857

2

Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners

27.435

196.552

31.618

         
 

Niet-beleidsartikel

     

3

Nominaal en onvoorzien

803

803

0

Geraamde uitgaven verdeeld over de beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1.000)

Geraamde uitgaven verdeeld over de beleidsartikelen en        niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1.000)

Geraamde ontvangsten verdeeld over de beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1.000)

Geraamde ontvangsten verdeeld over de beleidsartikelen en        niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1.000)