Kamerstuk 34000-B-15

Amendement van het lid Segers c.s. over gemeentelijke opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen (de zogenaamde bed-bad-brood voorziening).

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 19 november 2014
Indiener(s): Sharon Gesthuizen (GL), Gert-Jan Segers (CU), Liesbeth van Tongeren (GL)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-B-15.html
ID: 34000-B-15

20,0 %
80,0 %

D66

PvdD

GL

Van Vliet

VVD

SP

GrKÖ

PvdA

CDA

SGP

GrBvK

50PLUS

CU

PVV

Klein


Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID SEGERS C.S.

Ontvangen 19 november 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 3 wordt het bedrag € 14.539.278.000 verhoogd met het bedrag € 13.000.000.

II

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 1 gemeentefonds worden het verplichtingenbedrag, het uitgavenbedrag en het ontvangstenbedrag verhoogd met € 13.000 (x € 1.000).

Toelichting

Het Europees Comité voor Sociale Rechten heeft op 10 november jl. geoordeeld dat Nederland in strijd handelt met Europees Sociaal Handvest door uitgeprocedeerde vreemdelingen geen onderdak, voeding en kleding (bed-bad-brood voorziening) te bieden. In afwachting van de aanbevelingen van het Comité van Ministers bieden verschillende gemeenten deze elementaire basisvoorzieningen reeds aan, mede vanwege de aankomende winter. Dit amendement voorziet in een tegemoetkoming in de kosten die gemeenten hierin maken om zodoende deze periode te overbruggen. Het amendement regelt dat 13 miljoen euro van het niet juridisch gebonden deel van artikel 37 (Vreemdelingen) in mindering wordt gebracht op de begroting van V&J (34 000-VI). Het Rijk zal in goed overleg met gemeenten moeten zorgdragen voor een evenredig verdeelmodel. Via een samenhangend amendement nr. 15 (Kamerstukken II, 2014/15, 34 000-VI, nr. 15) wensen de indieners dit bedrag over te hevelen naar het Gemeentefonds, ten behoeve van de gemeentelijke opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen (de zogenaamde bed-bad-brood voorziening).

Segers Gesthuizen Van Tongeren