Kamerstuk 33996-36

Amendement van de leden Segers en Bisschop over het opnemen van een zware voorhang voor de AMvB waarbij regels over het type kansspelen op afstand worden geregeld

Dossier: Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

Gepubliceerd: 23 juni 2016
Indiener(s): Roelof Bisschop (SGP), Gert-Jan Segers (CU)
Onderwerpen: financieel toezicht financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33996-36.html
ID: 33996-36

36,0 %
62,7 %

Van Vliet

Klein

PVV

VVD

SGP

GrBvK

GrKÖ

PvdA

Houwers

PvdD

CDA

D66

50PLUS

CU

GL

SP


Nr. 36 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SEGERS EN BISSCHOP

Ontvangen 23 juni 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel P, wordt aan artikel 31a een lid toegevoegd, luidende:

  • 5. Het ontwerp van een krachtens het vierde lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt aan beide kamers der Staten-Generaal overgelegd. De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan worden gedaan nadat vier weken na de overlegging zijn verstreken, tenzij binnen die termijn door of namens een der kamers of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een der kamers de wens te kennen wordt gegeven dat het onderwerp van de algemene maatregel van bestuur bij wet wordt geregeld. In dat geval wordt een daartoe strekkend voorstel van wet zo spoedig mogelijk ingediend.

Toelichting

Dit amendement regelt de betrokkenheid van de Kamer bij het vaststellen van het type kansspelen op afstand dat met een vergunning wordt toegestaan. Op grond van artikel 21a, lid 4 sub a kunnen bij algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld met betrekking tot de kansspelen die op grond van een vergunning kansspelen op afstand georganiseerd mogen worden. Door zware voorhang van de algemene maatregel van bestuur uit artikel 31a, vierde lid, voor te schrijven, is geborgd dat de Kamer bij de uitwerking daarvan betrokken is.

Segers Bisschop