Gepubliceerd: 15 december 2015
Indiener(s): Klaas Dijkhoff (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen: financieel toezicht financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33996-13.html
ID: 33996-13
Origineel: 33996-70

Nr. 13 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 16 december 2015

Artikel I van het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In onderdeel C wordt artikel 5 als volgt gewijzigd:

1. Het zesde lid wordt vernummerd tot het zevende lid.

2. Na het vijfde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

6. De vergunning is niet overdraagbaar.

3. In het zevende lid (nieuw) wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

f. de verplichtingen van de vergunninghouder.

B

In onderdeel P komt artikel 31a, tweede lid, te luiden:

2. De vergunning tot het organiseren van kansspelen op afstand wordt voor bepaalde tijd verleend en is niet overdraagbaar.

C

In onderdeel P wordt in artikel 31m, onder vernummering van het vijfde tot het zesde lid, een lid ingevoegd, luidende:

5. De vergunninghouder stelt gegevens en analyses als bedoeld in het eerste lid geanonimiseerd beschikbaar voor onderzoek naar kansspelverslaving.

Toelichting

A en B (artikelen 5, zesde en zevende lid, en 31a, tweede lid)

Deze wijzigingen strekken er toe dat in de wet uitdrukkelijk wordt opgenomen dat de vergunning niet overdraagbaar is. Het was aanvankelijk de bedoeling de niet-overdraagbaarheid van de vergunning tot het organiseren van kansspelen op afstand, waarop in de memorie van toelichting reeds nader is ingegaan, in het Besluit kansspelen op afstand te regelen. Bij nader inzien verdient het de voorkeur dit op wetsniveau te regelen. In genoemd besluit worden nadere regels gesteld over de overgang van de vergunning, anders dan door overdracht. Ook voor de vergunning tot het organiseren van een goede doelen loterij geldt dat zij niet overdraagbaar is. De niet-overdraagbaarheid van de vergunning tot het organiseren van een speelcasino zal in het voorstel tot wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime, ook op wetsniveau worden geregeld.

De voorschriften die aan de vergunningen tot het organiseren van goede doelen loterijen (artikel 3 Wok) zijn verbonden, bevatten onder meer verplichtingen voor de vergunninghouder. De aanvulling van artikel 5, zevende lid, strekt er toe buiten twijfel te stellen dat ook in de algemene maatregel van bestuur met een regeling voor de verlening, schorsing en intrekking van vergunningen voor goede doelen loterijen verplichtingen voor de vergunninghouder worden opgenomen.

C (artikel 31m, vijfde lid)

De wetenschap op het gebied van kansspelverslaving is volop in ontwikkeling. Houders van een vergunning tot het organiseren van kansspelen op afstand worden op grond van artikel 4a van de Wet op de kansspelen in het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen verplicht een verslavingspreventiebeleid te ontwikkelen, te implementeren en te onderhouden dat aan een aantal minimumeisen moet voldoen. Zij moeten hun verslavingspreventiebeleid implementeren en onderhouden in samenwerking met deskundigen op het gebied van de verslavingszorg, zodat blijvend gewaarborgd is dat recente wetenschappelijke inzichten op dit gebied snel in de praktijk worden gebracht. De wetenschap op het gebied van kansspelverslaving is echter nog volop in ontwikkeling. In de virtuele omgeving waarin kansspelen op afstand worden georganiseerd worden veel elektronische data vergaard over onder meer de persoonskenmerken (zoals leeftijden) van de spelers, hun speelpatronen en hun reacties op interventies door de vergunninghouders. Dergelijke data zijn van belang voor wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe wetenschappelijke inzichten in problematisch speelgedrag, de ontwikkeling van op de speler toegespitste interventiemethoden om de ontwikkeling van het recreatieve naar een problematisch speelgedrag zo veel mogelijk te voorkomen. Het voorgestelde vijfde lid van artikel 31m verplicht de vergunninghouders de spelersgegevens en hun analyses daarvan geanonimiseerd beschikbaar te stellen voor onderzoek naar kansspelverslaving.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff