Gepubliceerd: 8 oktober 2014
Indiener(s): Fred Teeven (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
Onderwerpen: jongeren zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33983-8.html
ID: 33983-8
Origineel: 33983-2

Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 8 oktober 2014

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1.34 komt de aanhef van het eerste lid te luiden:

1. In het onderdeel betreffende het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden onder vernummering van de onderdelen 6 tot en met 15 tot 4 tot en met 13 de onderdelen 1 tot en met 5 vervangen door:

B

In artikel 2 wordt onderdeel J als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt voor de punt aan het slot van onderdeel d een puntkomma ingevoegd.

2. Een lid wordt toegevoegd, luidende:

4. Aan het zesde lid worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

e. de controle door de certificerende instelling van de gecertificeerde instellingen, en

f. de vergoeding die de gecertificeerde instelling is verschuldigd in verband met de kosten voor de controle door de certificerende instelling.

C

In artikel 2 komt onderdeel M te luiden:

M

Artikel 4.1.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de tweede volzin wordt «de ouders ontheven of ontzet zijn uit het ouderlijk gezag» vervangen door: het gezag van de ouders is beëindigd.

2. Aan het slot wordt «hier vanaf zien» vervangen door: hiervan afzien.

D

In artikel 2 wordt na onderdeel S een onderdeel ingevoegd, luidende:

Sa

Artikel 4.3.1, derde lid, komt te luiden:

3. Bij regeling van Onze Ministers kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot het verslag en kan worden bepaald dat het eerste lid, dan wel onderdelen van het tweede lid, niet van toepassing zijn op jeugdhulpaanbieders als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel 2°.

Da

In artikel 2 wordt na onderdeel Xa een onderdeel ingevoegd, luidende:

Xb

In artikel 6.1.7 vervalt het tweede lid onder vernummering van het derde lid tot tweede lid.

E

In artikel 2 komt onderdeel AA als volgt te luiden:

Artikel 6.1.11 wordt als volgt gewijzigd:

1. Na «de beschikking inzake de machtiging» wordt ingevoegd: , de spoedmachtiging of de voorwaardelijke machtiging.

2. De puntkomma aan het slot van onderdeel d wordt vervangen door «, en» en «, en» aan het slot van onderdeel e wordt vervangen door een punt.

3. Onderdeel f vervalt.

F

In artikel 2 wordt na onderdeel KK een onderdeel ingevoegd, luidende:

KKa

Na artikel 7.2.8 wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 7.2.9

Ten behoeve van de verantwoordelijkheid, bedoeld in de artikelen 2.1 en 2.4, tweede lid, kan Onze Minister van Veiligheid en Justitie aan een door het college aangewezen ambtenaar of aan een door het college aangewezen en onder zijn verantwoordelijkheid werkzame functionaris het burgerservicenummer verstrekken van een jeugdige ten aanzien van wie in het kader van een strafrechtelijke beslissing is bepaald dat hij in aanmerking komt voor een vorm van jeugdhulp of jeugdreclassering.

G

In artikel 2 wordt na onderdeel TT een onderdeel ingevoegd, luidende:

TTa

In de artikelen 8.3.1 en 8.3.2 wordt na «jeugdhulpaanbieders» telkens ingevoegd: als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel 1°,.

H

In artikel 2 komt onderdeel AAA te luiden:

AAA

Artikel 10.4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «artikelen 10.1 tot en met 10.3» vervangen door: artikelen 10.1, 10.2 en 10.3.

2. In het zevende lid wordt «ministeriële regeling» vervangen door: regeling van Onze Ministers.

Toelichting

Algemeen

Ten aanzien van een aantal punten is gebleken dat het wetsvoorstel voor de Invoeringswet Jeugdwet aanpassing behoeft. Daarin voorziet deze tweede nota van wijziging.

In de eerste nota van wijziging bij het wetsvoorstel is artikel 12.4 aangevuld met een derde lid. Daarin worden colleges verplicht met organisaties die een cruciale functie op het gebied van jeugdhulp vervullen en die voor de continuïteit van hun te leveren voorzieningen afhankelijk zijn van een groot aantal gemeenten, tijdig overeenkomsten te sluiten waarin afspraken worden gemaakt over onder meer de te hanteren tarieven. De regering hecht eraan toe te lichten dat deze tarieven dienen te leiden tot een redelijke en reële prijs voor de geleverde diensten. Bij de bepaling van de prijs moet rekening worden gehouden met de werkelijke kosten van de jeugdhulp en met de prijs die gewoonlijk hiervoor wordt overeengekomen.

Onderdeel A

Bijlage 1 bij Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

In artikel 1.32 was verzuimd de onderdelen 6 tot en met 15 te hernummeren; dat wordt nu hersteld.

Onderdeel B

artikel 3.4 Jeugdwet

Onderdeel e

Op basis van de voorgestelde grondslag voor de controle door de certificerende instelling op de gecertificeerde instellingen, is de certificerende instelling bevoegd om in de periode tussen het afgeven van twee certificaten te toetsen of de instellingen nog voldoen aan het normenkader. Hiermee wordt de kwaliteit van de uitvoering geborgd. Dit is al aangekondigd tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Jeugdwet en wordt ook in artikel 3.2.3, eerste lid, van het Besluit Jeugdwet opgenomen. Abusievelijk ontbreekt echter de grondslag hiervoor. De betreffende controle zal gedurende de looptijd van het certificaat jaarlijks plaatsvinden. De keuze voor een jaarlijkse controle heeft ook te maken met de ISO-normering. Het is van belang dat de certificerende instelling voldoet aan de ISO-normering, omdat dit een eis is voor de accreditatie door de Raad voor Accreditatie.

Onderdeel f

Dit onderdeel betreft de vergoeding die de gecertificeerde instelling verschuldigd is aan de certificerende instelling voor de controle. Volgens artikel 3.2.3, tweede lid, Besluit Jeugdwet zijn deze kosten voor rekening van de gecertificeerde instelling. Omdat de wettelijke grondslag voor deze verplichting echter ontbreekt, wordt daarin alsnog voorzien.

Onderdeel C

Artikel 4.1.2 Jeugdwet

De voorgestelde aanpassing in het nieuwe eerste lid is noodzakelijk in verband met de wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen (Stb. 2014, 130). Deze wet vervangt de kinderbeschermingsmaatregelen van ontheffing en ontzegging door één gezagsbeëindigende maatregel.

Onderdeel D

Artikel 4.3.1 Jeugdwet

Gebleken is dat de eisen van artikel 4.3.1 te verstrekkend zijn voor solistisch werkende jeugdhulpverleners. Door deze wijziging is het mogelijk bepaalde eisen voor zodanige hulpverleners buiten toepassing te verklaren of te reduceren.

Onderdeel Da

Artikel 6.1.7 Jeugdwet

Aan individuele oordeelsvorming door de inspectie, als geregeld in artikel 6.1.7, tweede lid, van de Jeugdwet bestaat geen behoefte.

Onderdeel E

Artikel 6.1.11 Jeugdwet

Abusievelijk is in de eerste nota van wijziging (in onderdeel L) niet onderdeel f geschrapt. Dit gebeurt thans alsnog.

Onderdeel F

Artikel 7.2.9 Jeugdwet

Op grond van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens (Bjsg) ontvangt een door de gemeente aangewezen ambtenaar of functionaris justitiële gegevens over een jeugdige die jeugdreclassering heeft opgelegd gekregen. Het is noodzakelijk dat de gemeente op de hoogte wordt gesteld van het feit dat jeugdreclassering is opgelegd aan een jeugdige die zijn woonplaats heeft in de betreffende gemeente, vanwege de verantwoordelijkheden die de gemeente heeft op basis van artikel 2.1 en artikel 2.4, tweede lid, van de Jeugdwet. De gemeente is verantwoordelijk voor een integraal beleid (artikel 2.1), dat onder meer gericht is op het bevorderen van de veiligheid van de jeugdige in de opvoedsituatie waarin hij opgroeit en het bieden van integrale hulp aan jeugdige en zijn ouders, indien sprake is van multiproblematiek.

Daarnaast stelt artikel 2.4, tweede lid, van de Jeugdwet het college verantwoordelijk voor de uitvoering van jeugdreclassering en jeugdhulp die voortvloeit uit een strafrechtelijke beslissing.

Voor de verstrekking van het burgerservicenummer is een wettelijke grondslag vereist. Deze voorgestelde bepaling voorziet hierin.

Onderdeel G

Artikelen 8.3.1 en 8.3.2 Jeugdwet

De solistisch werkende jeugdhulpverleners worden uitgezonderd van de verplichting tot financiële verantwoording, omdat deze voor hen te verstrekkend is.

Onderdeel H

Artikel 10.4 Jeugdwet

Het toegevoegde eerste lid van onderdeel AAA hangt samen met de invoeging van een nieuw artikel 10.2a in de Jeugdwet, dat geen onderdeel moet uitmaken van de opsomming van artikelen in artikel 10.4, eerste lid, onderdeel b.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven