Gepubliceerd: 19 december 2014
Indiener(s): Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33981-46.html
ID: 33981-46

Nr. 46 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 december 2014

Eerder heb ik uw Kamer toegezegd, bevestigd bij het wetgevingsoverleg en de plenaire behandeling van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Handelingen II 2014/15, nr. 36), om de nulmeting van de banenafspraak voor 1 januari 2015 aan uw Kamer te zenden. Met deze brief doe ik die toezegging gestand.

In de informatie die ik uw Kamer stuur, is inbegrepen de toedeling van inleenverbanden. Uit deze nulmeting blijkt tevens het gemiddeld aantal uren van een baan van iemand uit de doelgroep.

Nulmeting

In het sociaal akkoord van april 2013 is tussen het kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties afgesproken dat er voor mensen met een beperking 100.000 extra banen in de markt worden gecreëerd. De overheid heeft zich garant gesteld voor 25.000 extra banen. Om er zeker van te zijn dat het daadwerkelijk gaat om extra banen, wordt de voortgang van de banenafspraak gemeten ten opzichte van een nulmeting met peildatum 1 januari 2013. UWV heeft de nulmeting uitgevoerd op basis van een koppeling tussen bestanden van de doelgroep en de polisadministratie van UWV.

Zoals eerder toegelicht is het moment waarop ik uw Kamer deze informatie kan sturen bepaald door het aanvullend onderzoek naar de verdeelsleutel voor het toedelen van inleenverbanden dat diende te worden afgerond. Dat onderzoek was nodig om in de nulmeting de banen mee te kunnen tellen bij de sector waartoe de werkgever behoort die de werknemer inleent.

Resultaten nulmeting

1. Hoeveel uur werkt iemand uit de doelgroep gemiddeld?

Voor de uitvoering van het wetsvoorstel en de daarin besloten metingen, is het gemiddeld aantal verloonde uren van een baan voor iemand uit de doelgroep een belangrijke parameter.

Deze parameter is op basis van de polisadministratie berekend over het gehele kalenderjaar 2012. Door het gemiddelde aantal uren over een volledig kalenderjaar te berekenen, wordt er rekening mee gehouden dat mensen uit de doelgroep mogelijk niet het volledige kalenderjaar werkzaam (kunnen) zijn. Het is logisch om hiermee rekening te houden, omdat werkgevers bij een eventuele quotumheffing worden beoordeeld over het volledige kalenderjaar.

Uit de nulmeting blijkt dat 63.837 mensen uit de doelgroep werkzaam waren op 1 januari 2013. Het gaat daarbij om 65.509 inkomstenverhoudingen in de polisadministratie. Hierin zitten dienstbetrekkingen van allerlei verschillende omvang.

Om de gemiddelde baan van iemand uit de doelgroep te berekenen, is gekeken naar het totaal aantal verloonde uren op jaarbasis gewerkt in het vastgestelde aantal inkomstenverhoudingen. Over heel 2012 betreft het in totaal 87.220.443 verloonde uren. De gemiddelde omvang van een baan van iemand uit de doelgroep bedraagt daarmee 87.220.443/65.509 = 1.331 uur per jaar. Dit staat gelijk aan 110,92 uur per maand en 25,50 uur per week.

Ter illustratie. Indien de gemiddelde omvang van een baan alleen zou worden gebaseerd op één kalendermaand (in plaats van op één jaar), zou daaruit een te hoog en daarmee onjuist aantal verloonde uren tot norm worden verheven. Onjuist omdat bij een eventueel quotum werkgevers worden beoordeeld over een heel kalenderjaar en de norm dus ook op het jaargemiddelde moet worden gebaseerd. Dat de berekening via maand- of jaargemiddelde geen marginaal verschil betreft, wordt geïllustreerd door het feit dat indien alleen met de verloonde uren van december 2012 zou zijn gerekend, gemiddeld 27,98 uur per week werd gewerkt door de doelgroep. Dat is gelijk aan 121,66 uur per maand en dit zou dus een norm hebben opgeleverd die circa 10% te hoog zou zijn ten opzichte van de (jaar)norm van 25,50 uur per week (110,92 per maand)1.

Het aantal van 25,5 uur per week zal voor de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten worden gehanteerd als de omvang van een baan voor iemand uit de doelgroep (in de memorie van toelichting op het wetsvoorstel was 25 uur per week als aanname gehanteerd).

2. Totaal verloonde uren en verdeelsleutel markt en overheid

UWV heeft in de nulmeting vastgesteld hoeveel verloonde uren voor de personen die werkzaam zijn op 1 januari 2013 zijn opgegeven in de loonaangiftes van werkgevers in de maand december van 2012. Hierbij is onderscheid gemaakt naar formele werknemers en naar ingeleende werknemers.

Uit het onderzoek naar de verdeelsleutel voor de inleenverbanden blijkt uit een representatieve steekproef dat van de verloonde uren van de inleenverbanden 76 procent is gerelateerd aan de markt als inlenende sector en 24 procent aan de overheid. Deze verdeelsleutel wordt toegepast op het totaal aantal verloonde uren van de inleenverbanden zoals dat blijkt uit de nulmeting. Onderstaande tabel geeft de aldus resulterende verdeling van de verloonde uren over markt en overheid weer.

Verloonde uren van de doelgroep in de maand december 2012
 

Verloonde uren markt

Verloonde uren overheid

Totaal

Formele werknemers

3.618.076

448.217

4.066.293

Ingeleende werknemers

2.966.791 (76%)

936.881 (24%)

3.903.672

Totaal

6.584.867

1.385.098

7.969.965

Zoals de tabel aangeeft, heeft de doelgroep in december bijna 8 miljoen verloonde uren. Bovenstaand is reeds genoemd dat het jaartotaal in 2012 circa 87 miljoen verloonde uren was voor de doelgroep hetgeen zoals genoemd in december ten opzichte van het jaargemiddelde een circa 10% hoger aantal verloonde uren weergeeft2.

3. Extra te realiseren banen uitgedrukt in verloonde uren

Overeenkomstig het wetsvoorstel zal op basis van een jaarlijkse monitor beoordeeld worden of de extra banen zijn gerealiseerd. Het afgesproken aantal extra banen op grond waarvan wordt beoordeeld of de banenafspraak wordt gehaald danwel het quotum dient te worden geactiveerd is, overeenkomstig de memorie van toelichting als volgt.

Het aantal ten opzichte van de nulmeting te realiseren banen voor beoordeling activering quotumheffing (x1000)

Banenafspraak

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

struc

Overheid

3.0

6.5

10.0

12.5

15.0

17.5

20.0

22.5

25.0

25.0

25.0

25.0

25.0

Markt

6.0

14.0

23.0

31.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

100.0

100.0

Net zoals bij de nulmeting de stand van december 2012 geldt, zal ook bij de jaarlijkse beoordeling de stand gemeten worden over de maand december van het voorgaande kalenderjaar. Daarbij zal beoordeling plaatsvinden op basis van het aantal verloonde uren. Onderstaande tabel geeft de reeks extra te realiseren verloonde uren gebaseerd op de aantallen uit de banenreeks vermenigvuldigd met het gemiddeld aantal verloonde uren van een baan van iemand uit de doelgroep. Per te realiseren baan wordt gerekend met, zoals bovenstaand vermeld, 110,92 uur per kalendermaand.

Het aantal ten opzichte van de nulmeting te realiseren verloonde uren (in december van ieder jaar) voor beoordeling banenafspraak/activering quotumheffing (afgerond en x 1.000)

Het aantal ten opzichte van de nulmeting te realiseren verloonde uren (in december van ieder jaar) voor beoordeling banenafspraak/activering quotumheffing (afgerond en x 1.000)

De nulmeting is de basis voor de eerste monitor in 2016 over het aantal gerealiseerde extra banen in 2015.

De meting over de behaalde verloonde uren in december 2015 zal in het voorjaar van 2016 gereed zijn. Ik zal bezien of, wanneer het doelgroepenregister operationeel is, ik in het derde kwartaal van 2015 een tussenstand naar uw Kamer kan sturen.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma