Kamerstuk 33981-25

Nadere informatie over aanvullende gegevens over het aantal mensen dat in staat is het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen maar voor wie wel een werkvoorziening is ingezet

Dossier: Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten)

Gepubliceerd: 9 december 2014
Indiener(s): Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33981-25.html
ID: 33981-25

Nr. 25 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 december 2014

In de Procedurevergadering van de Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 november jongstleden heeft de Kamer gevraagd om nadere schriftelijke informatie over aanvullende gegevens over het aantal mensen dat in staat is het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen, maar voor wie wel een werkvoorziening is ingezet.

Deze precieze aantallen zijn op korte termijn niet bij UWV beschikbaar. Wel is het mogelijk om u te informeren over relevante gegevens die bij UWV beschikbaar zijn, namelijk de gegevens over de verstrekte werkvoorzieningen van het afgelopen jaar.

In de periode oktober 2013 tot en met september 2014 hebben 22.085 personen een aanvraag voor een werkvoorziening ingediend, vaak voor meerdere typen voorzieningen. Een uitsplitsing naar uitkering is vooralsnog niet beschikbaar. Dit in verband met het feit dat dit niet een standaardrapportage is. Bezien wordt of het mogelijk is deze uitsplitsing in een later stadium alsnog te maken.

Per voorziening verschillen de gehanteerde termijnen waarvoor de voorziening wordt verstrekt. Zo worden sommige voorzieningen voor een periode van zes maanden verstrekt. Hierdoor kunnen sommige voorzieningen meerdere keren per jaar worden toegekend.

Werkvoorzieningen over de periode oktober 2013 tot en met september 2014

Soort

toekenningen

mensen

Intermediair (doventolk)

2.251

1.010

Jobcoaching

20.295

12.165

Loondispensatie

10.586

9.067

Meeneembaar (bijvoorbeeld braille-apparatuur)

4.337

3.821

Overige

231

209

Vervoer (rolstoel/invalidenwagen)

3.711

2.398

Totaal

41.411

28.670

Uw Kamer heeft tevens gevraagd naar de nulmeting voor het aantal mensen uit de doelgroep dat op de peildatum van 1 januari 2013 al aan het werk is in een reguliere baan. De nulmeting is naar verwachting eind 2014 gereed. Zodra relevante gegevens beschikbaar zijn, zal ik uw Kamer daarover informeren.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma