Gepubliceerd: 12 september 2014
Indiener(s): Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33972-8.html
ID: 33972-8

Nr. 8 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 september 2014

In reactie op de brief van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 september jl. deel ik u mede dat ik u de nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader (Kamerstuk 33 972) zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 26 september a.s. zal doen toekomen. Op verzoek van veel fracties zal ik het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen meezenden met de nota naar aanleiding van het verslag. Deze algemene maatregel van bestuur bevat de nadere uitwerking van enkele maatregelen in het wetsvoorstel.

In verband met de beoogde inwerkingtreding per 1 januari 2015 zet ik mij ervoor in de in het verslag gestelde vragen volledig en adequaat te beantwoorden, om uw Kamer in staat te stellen de plenaire behandeling van het wetsvoorstel vóór het herfstreces af te ronden.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma