Kamerstuk 33962-55

Gewijzigd amendement van het lid Dik Faber ter vervanging van nr. 21 over een evaluatie van de werking van het wettelijke stelsel op twee momenten

Dossier: Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Gepubliceerd: 3 juni 2015
Indiener(s): Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen: ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33962-55.html
ID: 33962-55
Origineel: 33962-21

90,7 %
9,3 %

PVV

GL

VVD

Klein

CU

D66

SGP

GrBvK

Houwers

SP

50PLUS

CDA

GrKÖ

PvdA

PvdD

Van Vliet


Nr. 55 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 21

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Het opschrift van afdeling 23.4 komt te luiden: Afdeling 23.4 Evaluatie- en slotbepalingen.

II

In afdeling 23.4 wordt voor artikel 23.8 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 23.7a (evaluatie)

Onze Minister zendt, in overeenstemming met Onze Ministers die het aangaat, binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet en vervolgens na vijf jaar aan beide kamers der Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Toelichting

De Omgevingswet bevat een uitgebreid systeem van monitoring van omgevingswaarden. Ook is voorzien in een vierjaarlijkse rapportage over de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving en de staat van het cultureel erfgoed (artikel 20.18).

Met dit amendement wordt voorzien in een evaluatie van de werking van het wettelijke stelsel. Een dergelijke evaluatie dient op grond van het amendement op twee momenten plaats te vinden: de eerste evaluatie vindt plaats binnen vijf jaar na inwerkingtreding van de wet en de tweede evaluatie vindt plaats binnen tien jaar na de inwerkingtreding van de wet. Het is van belang dat in de praktijk wordt gekeken of de beoogde doelen van de wet, zoals minder complexiteit en snellere procedures in de praktijk, ook worden bereikt. Er is hierbij gekozen voor twee evaluatiemomenten.

Dik-Faber