Kamerstuk 33962-26

Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat de termen "milieueffectrapportage" en "milieueffectrapport" worden vervangen door "omgevingseffectrapportage" en "omgevingseffectrapport", alsmede dat de Commissie voor de milieueffectrapportage voortaan de Commissie voor de omgevingseffectrapportage zal heten.

Dossier: Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Gepubliceerd: 27 mei 2015
Indiener(s): Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen: ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33962-26.html
ID: 33962-26
Wijzigingen: 33962-83

Nr. 26 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER

Ontvangen 27 mei 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In het opschrift van afdeling 13.4 wordt «milieueffectrapportage» vervangen door: omgevingseffectrapportage.

II

In het opschrift van artikel 13.6 en in het eerste lid wordt «milieueffectrapportage» vervangen door: omgevingseffectrapportage.

III

In het opschrift van afdeling 16.4 wordt «Milieueffectrapportage» vervangen door: Omgevingseffectrapportage.

IV

In het opschrift van paragraaf 16.4.1 wordt «Milieueffectrapportage» vervangen door: Omgevingseffectrapportage.

V

Artikel 16.32 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «plan-mer» vervangen door: plan-omgevingseffectrapportage.

2. In het eerste lid wordt «milieueffectrapportage» vervangen door: omgevingseffectrapportage.

VI

In het opschrift van artikel 16.33 wordt «plan-mer-plicht» vervangen door: plan-omgevingseffectrapportage-plicht.

VII

Artikel 16.34 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «plan-mer-plichtige» vervangen door: plan-omgevingseffectrapportage-plichtige.

2. In het eerste tot en met het vijfde lid wordt «milieueffectrapport» vervangen door: omgevingseffectrapport.

VIII

Artikel 16.35 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «plan-MER’en» vervangen door: plan-omgevingseffectrapporten.

2. In de aanhef wordt «milieueffectrapporten» vervangen door: omgevingseffectrapporten.

3. In onderdeel a wordt «milieueffectrapport» vervangen door: omgevingseffectrapport.

4. In onderdeel b wordt «milieueffectrapporten» vervangen door: omgevingseffectrapporten.

IX

In artikel 16.36, eerste lid, wordt «milieueffectrapport» vervangen door: omgevingseffectrapport.

X

Artikel 16.37 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «milieueffectrapportage» vervangen door: omgevingseffectrappportage.

2. In het eerste lid wordt «milieueffectrapportage» vervangen door «omgevingseffectrappportage» en wordt «milieueffectrapport» vervangen door: omgevingseffectrapport.

XI

Artikel 16.38 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste en tweede lid wordt «milieueffectrapport» vervangen door: omgevingseffectrapport.

2. In het derde lid wordt «milieueffectrapport» telkens vervangen door: omgevingseffectrapport.

XII

Artikel 16.39 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «plan-MER» vervangen door: plan-omgevingseffectrapport.

2. milieueffectrapport» wordt vervangen door: omgevingseffectrapport.

XIII

Artikel 16.40 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «plan-MER» vervangen door: plan-omgevingseffectrapport.

2. «milieueffectrapport» wordt vervangen door: omgevingseffectrapport.

XIV

In het opschrift van paragraaf 16.4.2 wordt «Milieueffectrapportage» vervangen door: Omgevingseffectrapportage.

XV

Artikel 16.41 wordt als volgt gewijzigd

1. In het opschrift wordt «mer-(beoordelings)plichtige» vervangen door: omgevingseffectrapportage-(beoordelings)plichtige.

2. In het eerste en tweede wordt telkens «milieueffectrapport» vervangen door: omgevingseffectrapport.

3. In het derde en vijfde lid wordt «milieueffectrapport» vervangen door: omgevingseffectrapport.

XVI

Artikel 16.42 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «MER» vervangen door: omgevingseffectrapportage.

2. In het eerste lid wordt «milieueffectrapport» vervangen door: omgevingseffectrapport.

XVII

In artikel 16.44, eerste lid, wordt «milieueffectrapport» vervangen door: omgevingseffectrapport.

XVIII

Artikel 16.45 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «milieueffectrapportage» vervangen door: omgevingseffectrapportage.

2. In het eerste lid wordt «milieueffectrapportage» vervangen door «omgevingseffectrapportage» en wordt «milieueffectrapport» vervangen door: omgevingseffectrapport.

XIX

Artikel 16.46 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «MER» vervangen door: omgevingseffectrapportage.

2. «milieueffectrapport» wordt telkens vervangen door: het omgevingseffectrapport.

XX

In artikel 16.47, eerste en vierde lid, wordt «milieueffectrapport» telkens vervangen door: omgevingseffectrapport.

XXI

Artikel 16.48 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «mer-plichtig» vervangen door: omgevingseffectrapportage-plichtig.

2. In het eerste lid wordt «milieueffectrapport» vervangen door: omgevingseffectrapport.

XXII

Artikel 16.49 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «MER» vervangen door: omgevingseffectrapport.

2. In het eerste lid wordt «milieueffectrapport» vervangen door: omgevingseffectrapport.

XXIII

Artikel 16.50 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «project-MER» vervangen door: project-omgevingseffectrapportage.

2. In het eerste tot en met vierde lid wordt «milieueffectrapport» vervangen door: omgevingseffectrapport.

XXIV

In artikel 16.86, eerste lid, onderdeel e, wordt «milieueffectrapporten» vervangen door: omgevingseffectrapporten.

XXV

In het opschrift van artikel 17.5 en in het eerste tot en met derde lid wordt «milieueffectrapportage» vervangen door: omgevingseffectrapportage.

XXVI

De bijlage bij artikel 1.1, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:

1. De begripsbepaling van Commissie voor de milieueffectrapportage komt te luiden:

Commissie voor de omgevingseffectrapportage:

het adviesorgaan, genoemd in artikel 17.5;.

2. De begripsbepaling van milieueffectrapport vervalt.

3. In de alfabetische rangschikking wordt ingevoegd:

omgevingseffectrapport:

omgevingseffectrapport als bedoeld in afdeling 16.4;.

Toelichting

Volgens de memorie van toelichting vragen gebruikers van de fysieke leefomgeving een samenhangende benadering van initiatieven en opgaven in de fysieke leefomgeving en een vergaande reductie van de complexiteit van wetgeving.1 Om die reden heeft de regering gekozen voor een volledige vernieuwing van het omgevingsrecht, waarbij gekozen wordt voor een integrale benadering van de fysieke leefomgeving. Het wetsvoorstel moet ertoe bijdragen dat zowel burgers, bedrijven als overheden meer oog krijgen voor de samenhang van de relevante onderdelen en relevante aspecten van de fysieke leefomgeving en de rechtstreeks daarbij betrokken belangen. De Omgevingswet is onder meer, met het oog op duurzame ontwikkeling, gericht op het in onderlinge samenhang bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit.

Het instrument van milieueffectrapportage (m.e.r.) past uitstekend in dit streven, aangezien het reeds praktijk is dat daarbij milieueffecten integraal beoordeeld worden. Het begrip «milieu» is de afgelopen decennia breder geworden, mede gegeven de vereisten van de Europese richtlijnen voor plan- en project-m.e.r. Naast de klassieke milieuthema’s als luchtkwaliteit en geluidhinder, worden aspecten als natuur, cultuurhistorie, landschap, gezondheid en klimaatverandering nu al meegenomen in de m.e.r. Zie in dit verband het huidige artikel 1.1, tweede lid, van de Wet milieubeheer.

Gezien deze ontwikkeling ligt het voor de hand om de termen «milieueffectrapportage» en «milieueffectrapport» te vervangen door «omgevingseffectrapportage» en «omgevingseffectrapport». Dit betekent dat ook de Commissie voor de milieueffectrapportage voortaan de Commissie voor de omgevingseffectrapportage zal heten.

Middels dit amendement wordt veel beter aangesloten bij zowel de huidige praktijk als bij de ambitie van de Omgevingswet.

Dik-Faber