Kamerstuk 33962-184

Uitvoering motie Veldman cs. inzake de rioolheffing

Dossier: Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Gepubliceerd: 26 april 2016
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33962-184.html
ID: 33962-184

Nr. 184 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 april 2016

Met deze brief bericht ik u over de voortgang van de uitvoering van de motie Veldman inzake de rioolheffing, ingediend bij de behandeling van de Omgevingswet1, als ook van de motie Veldman over de precarioheffing op netwerken van nutsbedrijven. Hierover heb ik aangekondigd dat ik nog dit jaar beide wetsvoorstellen naar uw Kamer zal sturen.2, 3

Gelet op de forse toename van het aantal gemeenten dat precario heft op netwerken van nutsbedrijven wil ik voorrang geven aan dit wetstraject. Ik streef ernaar nog vóór de zomer een wetsvoorstel aan uw Kamer aan te bieden. Deze prioritering heeft als gevolg dat de voorbereiding van het wetsvoorstel over rioolheffing in tijd zal opschuiven. Ik acht het niet mogelijk om nog dit jaar een uitgewerkt wetsvoorstel hiervoor aan uw Kamer aan te bieden.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk