Kamerstuk 33962-181

Reactie op de nader gewijzigde motie van het lid Veldman c.s. over rioolheffing via het ingezetenschap (Herdruk)

Dossier: Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Gepubliceerd: 10 november 2015
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33962-181.html
ID: 33962-181

Nr. 181 HERDRUK1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 november 2015

Bij brief van 8 september 2015 verzoekt de vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken om reactie op de nader gewijzigde motie-Veldman c.s. (Kamerstuk 33 962, nr. 171) over rioolheffing via het ingezetenschap.

De Minister van I&M en ik zullen bij de uitvoering van de motie het principe van «de gebruiker betaalt» centraal stellen. Dit betekent dat gemeenten een eigen keuze kunnen blijven maken voor wat betreft de grondslagen van de rioolheffing, mits deze rechtstreeks verband houden met de belasting van het riool. Ik zal hiertoe een voorstel opstellen. Uitvoering van de motie op deze wijze beperkt de aantasting van de autonomie van gemeenten tot een minimum en komt tegemoet aan het doel van de motie.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk