Kamerstuk 33962-180

Uitstel reactie op de nader gewijzigde motie-Veldman c.s. over rioolheffing via het ingezetenschap (Herdruk)

Dossier: Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Gepubliceerd: 14 oktober 2015
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33962-180.html
ID: 33962-180

Nr. 180 HERDRUK1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 oktober 2015

Bij brief van 8 september 2015 verzoekt de vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken om reactie op de nader gewijzigde motie-Veldman c.s. (Kamerstuk 33 962, nr. 171) over rioolheffing via het ingezetenschap.

Om een volledige reactie die is afgestemd met mijn ambtsgenoot van Infrastructuur en Milieu aan uw Kamer te kunnen geven is meer tijd nodig dan de reactietermijn voor deze brief. Ik verzoek u daarom mij uitstel te verlenen van de beantwoording. De beantwoording zal zo spoedig mogelijk plaats vinden.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk