Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 25 april 2014

Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende wijziging van de Leerplichtwet 1969 en enkele andere wetten ter introductie van de verlengde kwalificatieplicht.

De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Jadnanansing

Rog