Kamerstuk 33891-91

Motie van het lid Leijten over het tegengaan va werkverdringing in de zorg

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 11 september 2014
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-91.html
ID: 33891-91

22,7 %
76,7 %

D66

GL

CDA

GrBvK

PVV

50PLUS/Baay-Timmerman

SGP

CU

Van Vliet

SP

PvdD

PvdA

VVD

50PLUS/Klein


Nr. 91 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 11 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel personeel wordt vervangen door vrijwilligers;

van mening dat werkverdringing ongewenst is en kan leiden tot kwaliteitsverlies;

verzoekt de regering, werkverdringing in de zorg tegen te gaan en de Kamer hier voor de begroting 2015 over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten