Kamerstuk 33891-81

Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 57 over een norm om de overhead van zorgaanbieders in de langdurige zorg te beperken

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 11 september 2014
Indiener(s): Otwin van Dijk (PvdA), Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-81.html
ID: 33891-81
Origineel: 33891-57

46,0 %
52,2 %

VVD

GL

PvdA

PvdA

VVD

PVV

CDA

VVD

VVD

VVD

D66

SP

SP

VVD

VVD

VVD

VVD

PvdA

VVD

PVV

VVD

SP

CU

VVD

PvdA

PvdA

PvdA

PvdA

PvdA

CU

PvdA

D66

VVD

PVV

PvdA

PvdA

SP

SGP

VVD

CDA

PvdA

VVD

SP

CDA

VVD

CDA

SP

SP

PVV

VVD

CDA

PvdD

D66

D66

VVD

GL

VVD

SGP

CDA

VVD

SP

VVD

CDA

VVD

PvdA

PvdD

PVV

VVD

PvdA

D66

VVD

SP

PvdA

SP

PvdA

PvdA

VVD

SP

PvdA

D66

VVD

VVD

D66

CU

VVD

PvdA

PVV

PVV

D66

CDA

PvdA

D66

VVD

PvdA

PvdA

PvdA

PVV

Van Vliet

PVV

SGP

VVD

50PLUS/Klein

VVD

GL

GrBvK

PVV

50PLUS/Baay-Timmerman

D66

D66

CU

PvdA

PvdA

GrBvK

PVV

VVD

PvdA

SP

CDA

CDA

PvdA

CDA

CU

VVD

PvdA

PvdA

PvdA

PvdA

SP

VVD

PvdA

PvdA

PvdA

PvdA

PvdA

VVD

SP

CDA

VVD

VVD

VVD

PVV

VVD

CDA

VVD

VVD

D66

SP

GL

PvdA

PvdA


Nr. 81 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN OTWIN VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 57

Ontvangen 10 september 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 4.2.2. wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. Een Wlz-uitvoerder sluit geen overeenkomst als bedoeld in het eerste lid met zorgaanbieders van wie het in artikel 10.1a.1, eerste lid, bedoelde percentage het op basis van dat lid vastgestelde maximum overschrijdt.

II

Na hoofdstuk 10, paragraaf 1, wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:

§ 1a. Maximum overheadkosten zorgaanbieders

Artikel 10.1a.1

  • 1. Het percentage van de kosten voor de bedrijfsorganisatie en activiteiten van een zorgaanbieder die niet rechtstreeks verband houden met het verlenen van zorg ten opzichte van de omzet van die zorgaanbieder, overschrijdt niet een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen maximum.

  • 2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot het eerste lid.

Toelichting

Dit amendement bewerkstelligt een norm om de overhead van zorgaanbieders in de langdurige zorg te beperken. Geld voor zorgverlening moet niet gaan zitten in randzaken als acquisitie, managementondersteuning, reclame, onnodige overleggen en andere secretariële ondersteuning van bestuurders. Los van het feit dat randzaken afleiden van het organiseren van goede zorg en fatsoenlijk personeelsbeleid, is te hoge overhead een onwenselijke besteding van zorggeld. De hoogte van de norm en de periode van afbouw van bestaande overhead wordt per algemene maatregel van bestuur geregeld. Uiteindelijk zullen zorginstellingen met een te hoge overhead niet meer gecontracteerd worden voor Wlz-zorg.

Leijten Otwin van Dijk