Kamerstuk 33891-79

Amendement van het lid Van der Staaij dat regelt dat gemoedsbezwaarden worden gecompenseerd en de administratieve lasten voor het Zorginstituut afnemen

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 11 september 2014
Indiener(s): Kees van der Staaij (SGP)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-79.html
ID: 33891-79

90,0 %
9,3 %

PvdA

SGP

SP

GrBvK

VVD

PVV

CU

50PLUS/Baay-Timmerman

CDA

PvdD

GL

D66

50PLUS/Klein

Van Vliet


Nr. 79 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ

Ontvangen 11 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 12.1.2, onderdeel D, komt te luiden:

D

Artikel 39, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel d vervalt het eerste subonderdeel, onder vernummering van het tweede en derde subonderdeel tot het eerste en tweede subonderdeel.

2. In het eerste subonderdeel (nieuw) vervalt «dan wel overlijdt».

3. In onderdeel k wordt «het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten» vervangen door: het Fonds langdurige zorg.

Toelichting

Nu de zorgverzekering wordt uitgebreid met de functies wijkverpleging en twee extra jaren langdurige ggz, worden gemoedsbezwaarden tegen verzekeringen geconfronteerd met nog meer ziektekosten die voor eigen rekening komen. Met dit amendement worden zij daarvoor gecompenseerd en nemen de administratieve lasten voor het Zorginstituut af. Dit amendement regelt dat niet langer jaarlijks (maximaal) 50% van de bijdragevervangende belasting wordt onttrokken aan de spaarrekening ten gunste van het Zorgverzekeringsfonds. Op grond van het amendement vindt onttrekking nu plaats indien de spaarrekening wordt opgeheven na het overlijden van het laatste lid van het huishouden. In dat geval komt het resterende saldo ten gunste van het Zorgverzekeringsfonds.

Van der Staaij