Kamerstuk 33891-59

Amendement van het lid Krol dat beoogt in de wet te verankeren dat bij de levering van een VPT door de leverende instelling aantoonbaar gestreefd moet worden naar de inzet van zo weinig mogelijk verschillende individuele zorgverleners

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 10 september 2014
Indiener(s): Henk Krol (50PLUS)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-59.html
ID: 33891-59

22,7 %
76,7 %

PvdA

PVV

SGP

SP

Van Vliet

PvdD

VVD

D66

50PLUS/Baay-Timmerman

GL

CU

50PLUS/Klein

GrBvK

CDA


Nr. 59 AMENDEMENT VAN HET LID KROL

Ontvangen 10 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 4.2.1, eerste lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door een komma een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • c. indien de verzekerde zorg in natura door middel van een volledig pakket thuis zal worden verstrekt, hij er aantoonbaar naar streeft dat de zorg door zo weinig mogelijk verschillende zorgverleners wordt geleverd.

Toelichting

Dit amendement beoogt in de wet te verankeren dat er bij de levering van een Volledig Pakket Thuis door de leverende instelling aantoonbaar gestreefd moet worden naar de inzet van zo weinig mogelijk verschillende individuele zorgverleners. Voor de cliënt zelf én diens mogelijke mantelzorger is het erg belastend als er veel verschillende personen over de vloer komen. Dat geldt met name bij kwetsbare en/of (beginnend) dementerende ouderen.

Een absoluut maximum is niet te stellen, om praktische redenen en omdat het aantal ingezette disciplines kan verschillen per zorgontvanger. Desalniettemin is indiener van mening dat een groot aantal verschillende zorgverleners van invloed kan zijn op de ervaren kwaliteit van zorg, en dat om die reden het wettelijk verankeren van genoemd streven gerechtvaardigd is.

Krol