Kamerstuk 33891-40

Amendement van het lid Dik-Faber dat bewerkstelligt dat het CIZ op aanvraag van een verzekerde een passende indicatie vaststelt, waarin wordt voorzien in alle benodigde zorg (inclusief structurele meerzorg)

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 9 september 2014
Indiener(s): Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-40.html
ID: 33891-40

Nr. 40 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER

Ontvangen 9 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 3.2.2, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: Het recht op zorg dat wordt vastgesteld in het indicatiebesluit sluit aan bij de behoefte van de verzekerde.

Toelichting

Dit amendement bewerkstelligt dat het CIZ op aanvraag van een verzekerde een passende indicatie vaststelt, waarin wordt voorzien in alle benodigde zorg. Dat kan ook betekenen dat naast het aangewezen zorgprofiel en het bijbehorend zorgzwaartepakket (zzp) een indicatie wordt afgegeven voor tijdelijke of structurele meerzorg. Het systeem van zorgprofielen en zzp’s is vastgelegd in lagere regelgeving. Dit amendement beoogt niet te bewerkstelligen dat meerzorg standaard wordt meegenomen in een zorgprofiel; wel wordt geregeld dat indien het zwaarste zorgprofiel niet voldoet en meerzorg nodig blijkt, dit direct door het CIZ geïndiceerd zal worden. De precieze vormgeving hiervan kan, evenals nu het geval is ten aanzien van het zorgprofiel, worden uitgekristalliseerd in lagere regelgeving.

Dik-Faber