Kamerstuk 33891-157

Gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 146 over het vastleggen van de treeknormen en het recht op vervangende zorg

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 24 september 2014
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-157.html
ID: 33891-157
Origineel: 33891-146

31,3 %
68,0 %

PvdD

50PLUS/Baay-Timmerman

CDA

VVD

D66

PVV

50PLUS/Klein

PvdA

GL

SP

Van Vliet

CU

GrBvK

SGP


Nr. 157 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 146

Ontvangen 24 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Na artikel 3.3.1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3.3.1a

  • 1. Bij algemene maatregel van bestuur worden termijnen vastgesteld, waarbinnen de verzekerde met een recht op zorg, die zijn recht tot gelding brengt met zorg in natura, in een door de Wlz-uitvoerder gecontracteerde, op redelijke afstand beschikbare en geschikte instelling moet kunnen verblijven.

  • 2. Indien de verzekerde, bedoeld in het eerste lid, zijn recht op zorg niet direct in een op redelijke afstand beschikbare en geschikte, gecontracteerde instelling tot gelding kan maken, verstrekt de Wlz-uitvoerder bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde vervangende zorg, die naar aard, inhoud en omvang vergelijkbaar is met de zorg die de verzekerde zou ontvangen bij verblijf in een instelling.

II

In artikel 4.2.1, eerste lid, worden in onderdeel b, na onderdeel 1°, twee onderdelen ingevoegd, luidende:

  • 1a°. hij ervoor zorgt dat de verzekerde binnen de vastgestelde termijnen, bedoeld in artikel 3.3.1a, eerste lid, in een instelling kan verblijven,

  • 1b°. hij vervangende zorg als bedoeld in artikel 3.3.1a, tweede lid, verstrekt, indien de verzekerde niet binnen een vastgestelde termijn, bedoeld in artikel 3.3.1a, eerste lid, in een instelling kan verblijven,.

Toelichting

Met dit amendement wordt het recht op zorg voor mensen die op de wachtlijst staan voor zorg in een instelling geconcretiseerd. De indiener is van mening dat het recht op zorg, direct van kracht moet zijn, maar realiseert zich dat mensen soms op een wachtlijst komen omdat er geen plaats beschikbaar is in een geschikte instelling. Zodra mensen wachten, dient vervangende zorg thuis ingezet te worden, zogenaamde «overbruggingszorg». Dit kan eventueel via een Voorlopig Pakket Thuis (vpt). Maar mensen dienen na het verstrijken van een maximum-wachttijd (treeknorm) zorg in een instelling aangeboden te krijgen, deze zorg dient op redelijke afstand te worden aangeboden. Onder de treeknorm wordt verstaan de algemeen aanvaarde normen voor maximum-wachttijden in de verpleging en verzorging, de geestelijke gezondheidszorg en de gehandicaptenzorg.

In artikel 3.3.1a, eerste lid, wordt geregeld dat treeknormen van toepassing zijn, deze maximumwachttijd geldt voor zorg in natura. De instelling dient op redelijke afstand aangeboden worden voor het verstrijken van de treeknorm. De exacte normen worden bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld.

Leijten