Kamerstuk 33891-134

Amendement van het lid Leijten dat regelt dat mensen die ggz-zorg en behandeling ontvangen, na één jaar onder de Wet langdurige zorg vallen

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 23 september 2014
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-134.html
ID: 33891-134
Wijzigingen: 33891-139, 33891-155

Nr. 134 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN

Ontvangen 23 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel 3.2.1a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «drie jaar» vervangen door: een jaar.

2. Het tweede lid vervalt.

3. In het vierde lid vervalt: en tweede.

II

In artikel 11.1.2a, eerste lid, wordt «drie jaar» vervangen door: een jaar.

Toelichting

Dit amendement regelt dat mensen die ggz-zorg en behandeling krijgen na één jaar onder de Wet langdurige zorg vallen. In zowel de Zorgverzekeringswet als de Wet langdurige zorg dient herstelgerichte zorg de kern van de behandeling te zijn. Door de termijn van overgang van de Zvw naar de Wlz te verkorten, beoogt de indiener te voorkomen dat mensen die ggz-zorg nodig hebben tussen wal en schip vallen. Zorgverzekeraars zullen – naar het zich laat aanzien – per 2017 de geestelijke gezondheidszorg geheel risicodragend uitvoeren, inclusief met de idee van selectieve inkoop. Omdat een persoon met zware zorgkosten en hoge zorgbehoefte – wat vaak het geval is bij langdurige ggz – nadelig is voor de portefeuille van zorgverzekeraars is het risico erg groot dat iemand in de eerste drie jaar «heen en weer geschoven» wordt tussen zorgverzekeraar en de gemeente – die verantwoordelijk is voor de Wmo-ondersteuning. Door de termijn van drie jaar terug te brengen naar één jaar, wil de indiener dit afschuif- en doorschuifgedrag voorkomen.

Leijten