Kamerstuk 33891-131

Gewijzigd amendement van het lid Van der Staaij ter vervanging van nr. 86 dat regelt dat clienten die voldoen aan de wettelijke criteria en op wie geen weigeringsgrond van toepassing is, recht hebben op de door hen gewenste vorm van zorg

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 22 september 2014
Indiener(s): Kees van der Staaij (SGP)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-131.html
ID: 33891-131
Origineel: 33891-86
Wijzigingen: 33891-136

Nr. 131 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 86

Ontvangen 22 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 3.3.2, eerste lid, aanhef, wordt «De Wlz-uitvoerder kan, op aanvraag van de verzekerde, besluiten om zorg in natura te laten leveren» vervangen door: De Wlz-uitvoerder laat, op aanvraag van de verzekerde en onverminderd het vierde en vijfde lid, zorg in natura leveren.

II

In artikel 3.3.3, eerste lid, eerste volzin, wordt «Het zorgkantoor kan, op aanvraag van de verzekerde, besluiten om, volgens bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels, een persoonsgebonden budget te verlenen» vervangen door: Het zorgkantoor verleent op aanvraag van de verzekerde en onverminderd het tweede en derde lid alsmede andere bij wettelijk voorschrift gestelde voorwaarden of beperkingen, volgens bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels, een persoonsgebonden budget.

Toelichting

Het is belangrijk dat cliënten die gebruik willen maken van een volledig pakket thuis, een modulair pakket thuis of een persoonsgebonden budget hierop aanspraak kunnen maken wanneer daarmee een toereikend en doelmatig zorgaanbod kan worden georganiseerd. De beslissing over het verstrekken van een door de cliënt gewenste vorm van zorg dient in die gevallen niet aan de bevoegdheid van de Wlz-uitvoerder of het zorgkantoor overgelaten te worden. Dit amendement regelt dat cliënten die voldoen aan de wettelijke criteria en op wie geen weigeringsgrond, bedoeld in deze wet of andere wetten, van toepassing is, recht hebben op de door hen gewenste vorm van zorg.

Van der Staaij