Kamerstuk 33891-127

Amendement van het lid Leijten dat regelt dat mensen met een ziekte, beperking of psychosociale problemen te allen tijde toegang krijgen tot zorg in een instelling, ongeacht de hoogte van de zorgbehoefte

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 18 september 2014
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-127.html
ID: 33891-127

20,0 %
79,3 %

D66

Van Vliet

CDA

GL

PvdA

PvdD

PVV

GrBvK

50PLUS/Baay-Timmerman

SP

VVD

SGP

CU

50PLUS/Klein


Nr. 127 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN

Ontvangen 18 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 3.2.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Na het eerste lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 1a. Een verzekerde heeft recht op verblijf in een instelling, bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel a, voor zover hij naar aard, inhoud en omvang en uit een oogpunt van doelmatige zorgverlening redelijkerwijs op die zorg is aangewezen omdat hij, vanwege een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap, een blijvende behoefte heeft aan:

  • a. toezicht ter voorkoming van escalatie of ernstig nadeel voor de verzekerde, of

  • b. zorg in de nabijheid, omdat hij zelf niet in staat is om op relevante momenten hulp in te roepen en hij, om ernstig nadeel voor hemzelf te voorkomen,

   • 1°. door fysieke problemen begeleiding, verpleging of overname van zelfzorg nodig heeft, of

   • 2°. door zware regieproblemen begeleiding of overname van taken nodig heeft.

2. In het tweede lid, aanhef, wordt «eerste lid» vervangen door: eerste en tweede lid.

Toelichting

Dit amendement regelt dat mensen met een ziekte, beperking of psychosociale problemen te allen tijde toegang krijgen tot zorg in een instelling, ongeacht de hoogte van de zorgbehoefte. De indiener is van mening dat zorgbehoevende mensen recht hebben op een veilige, beschermde en geborgen woonplek in een instelling, zodra fysieke en sociale omstandigheden dat rechtvaardigen. Toegang tot plek in een zorginstelling dient af te hangen van het oordeel of thuis blijven wonen medisch verantwoord is en moet niet afhangen van de intensiteit van de zorgbehoefte. Ook iemand die (nog) geen 24-uurstoezicht nodig heeft, kan dermate zorgbehoefte hebben dat thuis wonen niet langer verantwoord is. Bij het vaststellen of thuis wonen nog medisch verantwoord is, wordt uiteraard de omgeving van de persoon betrokken die zorgverlening nodig heeft.

Met dit amendement wordt de toegang tot een zorg in een instelling verruimd. De indiener is van mening dat het een kwestie van beschaving is om zorgbehoevende mensen een veilige en beschermde woonplek in een zorginstelling te bieden als thuis wonen niet meer tot de mogelijkheid behoort.

Leijten