Kamerstuk 33891-122

Amendement van de leden Krol en Leijten dat beoogt casemanagement dementie in de Wlz te verankeren.

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 17 september 2014
Indiener(s): Henk Krol (50PLUS), Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-122.html
ID: 33891-122

26,0 %
73,3 %

CDA

PvdA

SGP

GL

PvdD

50PLUS/Klein

SP

VVD

50PLUS/Baay-Timmerman

Van Vliet

CU

PVV

GrBvK

D66


Nr. 122 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KROL EN LEIJTEN

Ontvangen 17 september 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Onder vervanging van de punt aan het slot van artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel g, door een komma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • h. systematisch aangeboden, gecoördineerde zorg en ondersteuning met betrekking tot behandeling, welzijn en zorg, door een vaste zorgverlener, ten behoeve van een verzekerde met dementie die niet in een instelling verblijft.

II

Aan het slot van artikel 3.3.3, eerste lid, tweede volzin, wordt voor de punt toegevoegd: , en van de zorg en ondersteuning, bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel h.

Toelichting

Dit amendement beoogt casemanagement dementie in de Wlz te verankeren. De regering is van mening dat casemanagement dementie niet nodig is in de Wlz omdat in deze wet de zorg als een pakket wordt geleverd. De aanbieder moet in deze visie zelf zorgen voor een brede beschikbaarheid van competente medewerkers. Het begeleiden van mensen met dementie en hun omgeving vereist echter specifieke kennis en vaardigheden. De casemanager kent de vele mogelijkheden op het gebied van zorg en ondersteuning in de regio en kan cliënt en diens eventuele mantelzorger daarin de weg wijzen en waar nodig ondersteunen. Gezien het feit dat een toenemend aantal mensen met dementie langer thuis zal wonen en de noodzaak om de cliënt met dementie en diens mantelzorger blijvend goede ondersteuning te bieden om dit op een goede manier mogelijk te maken, achten indieners het noodzakelijk dat casemanagement dementie in de wet wordt geborgd.

Krol Leijten