Kamerstuk 33891-112

Motie van het lid Krol over aanpassing van de beleidsregel voor inrichtingskosten

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 11 september 2014
Indiener(s): Henk Krol (50PLUS)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-112.html
ID: 33891-112

23,3 %
76,0 %

SGP

GrBvK

VVD

PvdD

50PLUS/Baay-Timmerman

D66

Van Vliet

SP

PVV

CU

GL

50PLUS/Klein

PvdA

CDA


Nr. 112 MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 11 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat reeds in december 2013 bleek dat er gedwongen verhuizingen vanwege het sluiten van verzorgingshuizen plaatsvonden;

overwegende dat destijds de beleidsregel verhuizing aanpassing behoefde om te voorkomen dat mensen zelf voor de kosten van de verhuizing zouden moeten opdraaien;

overwegende dat deze aanpassing is gedaan, maar dat de nieuwe beleidsregel pas ingaat per 1 januari 2015;

overwegende dat dit ertoe kan leiden dat mensen voor die tijd hun gedwongen verhuizing zelf moet bekostigen;

voorts overwegende dat uit diezelfde beleidsregel blijkt dat een cliënt niet in aanmerking komt voor vergoeding indien deze weer extramuraal gaat wonen;

overwegende dat er signalen zijn geweest dat mensen die in een verzorgingshuis woonden, na sluiting hiervan weer zelfstandig gingen wonen, bijvoorbeeld in aanleunwoningen;

verzoekt de regering, het initiatief te nemen tot aanpassing van de betreffende beleidsregel, hieruit de bepaling betreffende het niet-vergoeden van het verhuizen naar een plek buiten een instelling te schrappen;

verzoekt de regering voorts, de aangepaste beleidsregel per direct te laten ingaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol