Kamerstuk 33891-111

Motie van het lid Krol over meewegen van sociale criteria bij de ontwikkeling van zorginhoudelijke criteria

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 11 september 2014
Indiener(s): Henk Krol (50PLUS)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-111.html
ID: 33891-111

22,7 %
76,7 %

GrBvK

SGP

SP

GL

50PLUS/Baay-Timmerman

CDA

PvdA

PVV

VVD

CU

PvdD

D66

50PLUS/Klein

Van Vliet


Nr. 111 MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 11 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uit recent onderzoek van de ANBO bleek dat een kwart van de thuiswonende ouderen aangeeft niet over een sociaal netwerk te beschikken;

overwegende dat deze groep een verhoogd risico loopt op vereenzaming en verwaarlozing;

overwegende dat dit versneld kan leiden tot een hogere zorgvraag, wellicht in een instelling;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat bij de ontwikkeling van de zorgprofielen door het Zorginstituut Nederland naast zorginhoudelijke criteria ook sociale criteria worden meegewogen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol