Kamerstuk 33846-44

Amendement van de leden Dik-Faber en Bergkamp ter vervanging van nr. 34 over het tot uitdrukking brengen van de verantwoordelijkheid voor een landelijk dekkend stelsel van bibliotheekvoorzieningen.

Dossier: Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen)

Gepubliceerd: 6 juni 2014
Indiener(s): Vera Bergkamp (D66), Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen: cultuur cultuur en recreatie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33846-44.html
ID: 33846-44

62,0 %
38,0 %

GL

50PLUS/Baay-Timmerman

CDA

PvdA

50PLUS/Klein

CU

SP

Van Vliet

VVD

PvdD

GrBvK

SGP

PVV

D66


Nr. 44 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 341

Ontvangen 6 juni 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 6 wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. De partijen, genoemd in het eerste lid, geven zich bij de uitoefening van de verantwoordelijkheid, bedoeld in het eerste lid, rekenschap van de gemiddelde afstand tussen de lokale bibliotheekvoorziening en de inwoners van de financierende gemeente of gemeenten.

Toelichting

Dit amendement brengt de verantwoordelijkheid van Onze Minister, de provinciebesturen, de gemeentebesturen en de besturen van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius tot uitdrukking om te voorzien in een landelijk dekkend netwerk van bibliotheekvoorzieningen en vraagt dat zij zich bij de uitoefening van hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een landelijk dekkend netwerk van bibliotheken rekenschap geven van een zekere nabijheid van lokale bibliotheekvoorzieningen voor inwoners. De verantwoordelijkheid voor de afweging over lokale bibliotheekvoorzieningen blijft lokaal. De minister heeft een systeemverantwoordelijkheid.

Dik-Faber Bergkamp