Kamerstuk 33846-36

Motie van de leden Bergkamp en Dik-Faber over de bestrijding van laaggeletterdheid

Dossier: Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen)

Gepubliceerd: 3 juni 2014
Indiener(s): Vera Bergkamp (D66), Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen: cultuur cultuur en recreatie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33846-36.html
ID: 33846-36

54,0 %
46,0 %

PvdA

VVD

PvdD

Van Vliet

PVV

GrBvK

SGP

CDA

GL

50PLUS/Baay-Timmerman

50PLUS/Klein

SP

CU

D66


Nr. 36 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN DIK-FABER

Voorgesteld 3 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het aantal laaggeletterden ondanks diverse inspanningen de laatste jaren niet is afgenomen;

van mening dat de bibliotheek een belangrijke rol kan spelen bij zowel het voorkomen als het bestrijden van laaggeletterdheid;

van mening dat de bibliotheek meer zou kunnen doen om laaggeletterden te bereiken en daarvoor de verbinding zou moeten aangaan met partners op het gebied van zorg en welzijn en werk en inkomen die laaggeletterdheid kunnen signaleren, waarbij gedacht kan worden aan het UWV en sociale werkvoorzieningsbedrijven, maar bijvoorbeeld ook aan vluchtelingenwerk, inburgeringsloketten en gezondheidscentra, zoals wordt aanbevolen in het rapport Bibliotheek van de toekomst van de commissie-Cohen;

verzoekt de regering, deze aanbeveling uit het rapport van de commissie-Cohen over te nemen en in gesprek te gaan met bibliotheken en sociale partners die laaggeletterdheid kunnen signaleren, om te bezien op welke wijze deze instellingen elkaar kunnen versterken in de bestrijding van laaggeletterdheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Dik-Faber