Kamerstuk 33846-28

Amendement van het Lid Jasper van Dijk over het regelen van verzorgingsgebieden

Dossier: Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen)

Gepubliceerd: 15 mei 2014
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen: cultuur cultuur en recreatie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33846-28.html
ID: 33846-28

14,0 %
86,0 %

PVV

SP

PvdA

50PLUS/Baay-Timmerman

CU

50PLUS/Klein

CDA

GrBvK

VVD

D66

GL

SGP

Van Vliet

PvdD


Nr. 28 AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Ontvangen 15 mei 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 6 wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. Onze Minister regelt dat in de financierende gemeente of gemeenten van de lokale bibliotheek, waarvan de inwoners verspreid wonen over een gebied groter dan bij die regeling te stellen omvang, bibliotheekvoorzieningen zijn die voor deze inwoners voldoende bereikbaar zijn.

Toelichting

Dit amendement regelt dat er verzorgingsgebieden zijn, gebaseerd op inwoneraantal en afstand, waarin wordt voorzien in voldoende bibliotheekvoorzieningen afgestemd op de lokale behoefte. Dit om een landelijk dekkend netwerk te waarborgen. De omvang van de verzorgingsgebieden en de daarbinnen aanwezige voorzieningen kunnen onderling verschillen, dit is afhankelijk van de landelijke dekking en lokale invulling. De totstandkoming van deze verzorgingsgebieden kan bijvoorbeeld plaatsvinden in overleg tussen de KB, VOB, OCW, IPO en VNG. Hierin ligt het voor de hand dat de KB de coördinerende rol op zich neemt en de eindverantwoordelijkheid van het stelsel bij OCW ligt.

J. van Dijk