Kamerstuk 33802-23

Evaluatie van de Regeling Taken Meteorologie en Seismologie (RTMS)

Dossier: Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie)

Gepubliceerd: 7 juli 2020
Indiener(s): Stientje van Veldhoven (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (D66)
Onderwerpen: bestuur organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33802-23.html
ID: 33802-23

Nr. 23 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 juli 2020

Met deze brief bied ik uw Kamer de evaluatie aan van de Regeling Taken Meteorologie en Seismologie (RTMS)1. Met de uitvoering van de evaluatie is voldaan aan de toezegging in de toelichting bij de RTMS om na inwerkingtreding de RTMS te evalueren. Daarnaast informeer ik u met deze brief over de voorgenomen wijzigingen in de RTMS.

Evaluatie

De RTMS is op 1 januari 2016 in werking getreden. In de toelichting is vastgelegd dat er een jaar tot anderhalf jaar na de inwerkingtreding van de regeling aangevangen zou worden met een evaluatie. In de RTMS is vastgelegd dat GRIP-22 als criterium geldt voor het moment van de kosteloze ondersteuning voor bestuursorganen bij maatschappij-ontwrichtend weer en calamiteiten waarbij het weer een belangrijke rol speelt. Bij de vaststelling van de Regeling is afgesproken om de werking van dit criterium in de praktijk expliciet terug te laten komen in de evaluatie van de Regeling. Ook zou bij de evaluatie worden gekeken naar de werking van het Protocol toetsing unieke kennis dat na inwerkingtreding van de RTMS is opgesteld.

De evaluatie richt zich op de ervaringen die met de regeling zijn opgedaan in de periode van 1 januari 2016 tot en met juni 2018.

De evaluatie is uitgevoerd van juni 2018 tot juni 2019, in afstemming met de stakeholders via het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving – Meteorologie (OFL-Meteo). Half juli 2019 heeft IenW een reactie van het OFL-Meteo ontvangen op de conclusies en aanbevelingen uit de evaluatie. Een ambtelijke werkgroep heeft op basis van de aanbevelingen uit de evaluatie en de reacties van het OFL een advies opgesteld over hoe om te gaan met de resultaten van de evaluatie.

Uit de evaluatie van de Regeling is gebleken dat er zaken zijn die in de praktijk niet goed of belemmerend werken. Dat heeft, na afstemming met het OFL, geleid tot onderstaand voorstel voor wijzigingen van de regeling en hoe de overige aanbevelingen worden opgevolgd.

Aanpassingen regeling

Algemeen weerbericht:

  • De huidige harde grens van 150 woorden voor het algemeen weerbericht blijkt niet werkbaar en wordt ook regelmatig overschreden. Deze grens wordt losgelaten.

Weerwaarschuwingen:

  • In RTMS staan nu alleen specifieke voorschriften voor code geel en code oranje, maar geen uitspraak over code rood. Voorgesteld wordt om ook een grondslag voor code rood in de RTMS op te nemen, evenals de mogelijkheid om in overleg met experts af te kunnen wijken van de drempelwaardes.

  • De huidige geografische specificatie in de RTMS van 50 km x 50 km voor het afgeven van een weerwaarschuwing voor het algemeen publiek blijkt te grofmazig, evenals de restrictie van een coherente band met een lengte van tenminste 50 km. Deze restricties worden daarom opgeheven en KNMI pakt een andere invulling op na consultatie van de markt.

Waarschuwingen bij calamiteiten voor bestuursorganen:

  • Verplichte afname van meteorologische informatie bij het KNMI door bestuursorganen is nodig om de eenduidigheid van informatie («single tone of voice») te garanderen bij verwacht of werkelijk maatschappij-ontwrichtend weer of calamiteiten waarbij het weer een belangrijke rol speelt. De huidige koppeling aan het GRIP-2-niveau voor die verplichte afname van informatie werkt niet in de praktijk (want is ook in andere situaties soms al nodig) en wordt daarom losgelaten. Dergelijke dienstverlening van het KNMI wordt «om niet» geleverd.

  • Ook voor waterbeheerders is een «single tone of voice» van belang bij dreigende situaties. Voor waterbeheerders geldt specifiek een verplichte afname van weerinformatie bij het KNMI bij (dreigende) incidenten of calamiteiten die verband houden met het waterbeheer, zoals hoogwater, watertekort en milieu-incidenten. De levering van deze informatie door het KNMI geschiedt «om niet».

Activiteitenprogramma

Voorgesteld wordt om uitvoering te geven aan artikel 4 van de wet en artikel 13 van de regeling over het Activiteitenprogramma en het jaarlijks werkprogramma. De beide documenten worden gepubliceerd op de website van het KNMI in plaats van op de website www.rijksoverheid.nl. Daarnaast wordt de koppeling tussen het Activiteitenprogramma en het Strategisch Onderzoeksprogramma (als bijlage daarbij) losgelaten en wordt het Strategisch Onderzoeksprogramma als eigenstandig document na vaststelling door de hoofddirecteur van het KNMI op de website van het KNMI (in plaats van op www.rijksoverheid.nl) gepubliceerd. Een koppeling lijkt in de huidige, gebruikelijke digitale publicatiewijzen niet noodzakelijk en overbodig.

Overige aanbevelingen

Dienstverlening op verzoek door KNMI:

  • In de huidige vorm wordt het Protocol «toetsing unieke kennis» niet gebruikt. Er zal daarom worden bekeken hoe dit Protocol beter toepasbaar kan worden gemaakt. Onderdeel hiervan is met de belanghebbenden vaststellen waar de besluitvorming en indien nodig waar de verantwoordelijkheid van de toetsing op de uitvoering van het Protocol wordt belegd.

  • Sinds inwerkingtreding van de regeling heeft nauwelijks publiek-private samenwerking (PPS) tussen marktpartijen en KNMI plaatsgevonden, maar partijen staan hier wel voor open. Om de kansen daarop te vergroten worden mogelijke samenwerkingsvormen als regulier onderwerp tijdens de overleggen tussen het KNMI, marktpartijen, gebruikers en andere betrokkenen geagendeerd.

  • Met belanghebbenden zullen de opleidingsmogelijkheden van KNMI en behoeften van de meteorologische sector, waterbeheerders en soortgelijke partijen worden verkend en als input worden gebruikt voor de evaluatie van de Wet Taken Meteorologie en Seismologie (WTMS).

Transparantie in overleg

De rol van het OFL-Meteo zal worden teruggebracht tot de wettelijke vastgelegde adviesrol. Het overleg tussen betrokkenen zal opnieuw worden vormgeven onder voorzitterschap van het KNMI. Dit overleg heeft geen besluitvormende functie.

KNMI-weerapp

Het KNMI past hun app aan door de op radarbeelden gebaseerde informatie over toekomstige neerslag uit de app te halen. Met de radarbeelden over toekomstige neerslag gaat de KNMI-app verder dan in de regeling is opgenomen over het uitgeven van een algemeen weerbericht.

Vervolg

Deze voorgestelde wijzigingen in de RTMS richten zich met name op het oplossen van de meer praktische belemmeringen op korte termijn.

Ik ben voornemens deze voorstellen over te nemen en daarmee genoemde wijzigingen door te voeren in de RTMS en uitvoering te geven aan de aanbevelingen. De conceptversie van de wijzigingen van de Regeling zal ter consultatie worden aangeboden aan de leden van het OFL-Meteo. Het streven is om de wijzigingen van de Regeling op 1 januari 2021 in werking te laten treden.

Andere zaken als de scope van de taken van het KNMI zullen worden bezien bij de evaluatie van de Wet Taken Meteorologie en Seismologie (WTMS), waarvan het proces begin 2021 start.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer