Kamerstuk 33801-58

Gewijzigde motie van het lid Voortman (t.v.v. 33801, nr.51) over een plan van aanpak voor het stimuleren van zelfstandig ondernemerschap

Dossier: Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)

Gepubliceerd: 6 februari 2014
Indiener(s): Linda Voortman (GL)
Onderwerpen: sociale zekerheid werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33801-58.html
ID: 33801-58
Origineel: 33801-51

Nr. 58 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VOORTMAN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 51

Voorgesteld 6 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat mensen in beginsel zo snel mogelijk in staat gesteld moeten worden om in het eigen levensonderhoud te voorzien;

overwegende dat dit doel te bereiken valt door mensen actief te steunen om vanuit de bijstand zelfstandig ondernemer te worden, maar dat op dit moment concrete belemmeringen daarvoor bestaan zoals bijvoorbeeld de onmogelijkheid om startkapitaal te krijgen;

verzoekt de regering om, in goed overleg met gemeenten te voorzien in een plan van aanpak dat gericht is op het stimuleren van zelfstandig ondernemerschap en de Kamer hierover te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman