Kamerstuk 33801-39

Amendement van het lid de Graaf waarmee personen worden uitgesloten van bijstand die een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel in verband met valsheid in geschrifte opgelegd hebben gekregen, misbruik en oneigenlijk gebruik van sociale verzekeringen, sociale voorzieningen en belastingen en toeslagen.

Dossier: Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)

Gepubliceerd: 6 februari 2014
Indiener(s): Machiel de Graaf (PVV)
Onderwerpen: sociale zekerheid werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33801-39.html
ID: 33801-39
Wijzigingen: 33801-43

Nr. 39 AMENDEMENT VAN HET LID DE GRAAF

Ontvangen 6 februari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel F een onderdeel ingevoegd, luidende:

Fa

Aan artikel 13, eerste lid, worden onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel g door een puntkomma twee onderdelen toegevoegd, luidende:

  • h. die zich niet heeft onthouden van zeer ernstige misdragingen jegens de met de uitvoering van deze wet belaste personen en instanties tijdens het verrichten van hun werkzaamheden;

  • i. die onderworpen is geweest aan een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel in verband met valsheid in geschrifte, misbruik en oneigenlijk gebruik van sociale verzekeringen, sociale voorzieningen en belastingen en toeslagen.

Toelichting

De met de uitvoering van de bijstand belaste personen en instanties moeten hun werk kunnen doen. Zeer ernstige misdragingen jegens die personen en instanties kunnen niet worden getolereerd. Ieder krijgt een kans, maar hier geldt «one strike and you are out». Eén vergrijp is dan ook voldoende om uitgesloten te worden van bijstand.

Met een stelsel van sociale voorzieningen zijn hoge kosten gemoeid, het geeft dan ook absoluut geen pas om allerlei (uitkerings-)fraudeurs dan ook nog in de watten te leggen en bijstand te geven. Ook hier geldt «one strike and you are out». Voor degene die een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel in verband met valsheid in geschrifte, misbruik en oneigenlijk gebruik van sociale verzekeringen, sociale voorzieningen en belastingen en toeslagen is de bijstand niet het loket waar hij/zij moet zijn. Eén vergrijp is dan ook voldoende om uitgesloten te worden van bijstand.

De Graaf