Gepubliceerd: 8 november 2013
Indiener(s): Frans Weekers (staatssecretaris financiƫn) (VVD)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33753-10.html
ID: 33753-10
Origineel: 33753-2

Nr. 10 VIERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 8 november 2013

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Artikel XII, onderdeel A, komt te luiden:

A

Artikel 5b, achtste lid, komt te luiden:

8. Een instelling wordt eveneens door de inspecteur niet, of niet langer, als algemeen nut beogende instelling aangemerkt indien de instelling, een bestuurder van die instelling of een persoon die feitelijk leiding geeft aan die instelling, dan wel een voor de instelling gezichtsbepalend persoon door een Nederlandse rechter onherroepelijk is veroordeeld wegens aanzetten tot haat, aanzetten tot geweld of gebruik van geweld dan wel wegens het opzettelijk plegen van een misdrijf waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht als bedoeld in titel VII van het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht, mits de strafbare feiten zijn gepleegd in de hoedanigheid van bestuurder, feitelijk leidinggevende of gezichtsbepalend persoon, en nog geen vier jaren zijn verstreken sinds deze veroordeling.

Toelichting

In mijn brief van 8 november 2013 aan uw Kamer heb ik met betrekking tot de integriteitsbepaling voor ANBI’s (artikel 5b, achtste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen) toegezegd bij nota van wijziging in die bepaling op te nemen dat de onherroepelijke veroordeling die ten grondslag ligt aan het weigeren of ontnemen van de ANBI-status, moet zijn gedaan door een Nederlandse rechter.

Deze nota van wijziging strekt ertoe dit te bewerkstelligen.

De Staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers