Kamerstuk 33752-76

Antwoord op mondelinge vragen van het lid Graus tijdens een algemeen overleg over marktwerking en mededinging d.d. 9 oktober 2013 over de bieraccijnsontvangsten en de grenseffectenrapportage

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014)

Gepubliceerd: 17 december 2013
Indiener(s): Frans Weekers (staatssecretaris financiƫn) (VVD)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33752-76.html
ID: 33752-76

Nr. 76 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 december 2013

Tijdens een Algemeen Overleg van 9 oktober 2013 over marktwerking en mededinging (Kamerstuk 24 036, nr. 405) heeft het Kamerlid Graus (PVV) aan de Minister van Economische Zaken vragen gesteld over de grenseffectenrapportage die door mij op 17 september 2013 aan de Kamer is gezonden (bijlage bij Kamerstuk 33 752 nr. 7). Hierbij zend ik u de antwoorden op de mondelinge vragen van de heer Graus.

De Staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers

Antwoord naar aanleiding van de mondelinge vragen van het lid Graus (PVV) aan de Minister van Economische Zaken tijdens een Algemeen Overleg over marktwerking en mededinging op 9 oktober 2013.

De heer Graus heeft enkele vragen gesteld aan mijn collega, de Minister van Economische Zaken, over de grenseffectenrapportage.

De heer Graus wil graag een overzicht ontvangen van de bieraccijnsonvangsten per maand in 2013 in vergelijking met dezelfde maanden in 2012. Verder heeft de heer Graus gevraagd of ik op basis van de werkelijke accijnsopbrengsten van de afgelopen vijf jaar kan aangeven hoe groot de invloed van het weer en evenementen is geweest op de accijnsopbrengsten. Hieronder treft u het overzicht van de opbrengsten van accijnzen over de maanden januari 2009 t/m oktober 2013 aan.

 

Jan.

Feb.

Mrt.

Apr.

Mei

Jun.

Jul.

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

2009

24

26

30

29

37

35

35

39

35

31

29

35

2010

29

24

26

37

36

35

36

40

33

29

31

27

2011

34

24

31

30

37

34

35

34

33

34

29

27

2012

35

27

29

29

27

43

34

34

35

31

30

27

2013

40

25

24

32

36

36

41

41

38

33

   

Zoals in het bovenstaand overzicht te zien is, variëren de accijnsopbrengsten per maand, waarbij wordt opgemerkt dat deze opbrengst steeds de verkopen in de daaraan voorafgaande maand betreft. In de maanden mei tot en met september, wanneer de meeste evenementen plaatsvinden, zijn de ontvangsten over het algemeen hoger dan in de overige maanden (m.u.v. januari, waar de verkopen van de maand december zichtbaar zijn, een maand met van oudsher hogere verkopen).

Daarnaast heeft de heer Graus gevraagd wat wordt verstaan onder «lokaal» op pagina 16 van de grenseffectenrapportage en waarom het kabinet tot de conclusie komt dat grenseffecten zich tot deze gebieden beperkt.

Het kabinet concludeert op basis van de realisatie van de bieraccijnzen dat de opbrengsten op macro-niveau zich conform de raming ontwikkelt. Dit sluit niet uit dat er lokaal, zoals in de grensstreek, een omzetdaling plaats kan vinden. De alsdan resulterende daling van de accijnsopbrengst moet evenwel in verhouding tot de totale landelijke opbrengst worden gezien en kan bovendien worden gecompenseerd door een hogere opbrengst elders.