Kamerstuk 33752-59

Amendement van het lid Van Ojik over het aanpassen van de tijdelijke verlaging van het bijtellingspercentage voor nulemissieauto’s

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014)

Gepubliceerd: 15 november 2013
Indiener(s): Bram van Ojik (GL)
Onderwerpen: belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33752-59.html
ID: 33752-59

17,3 %
82,7 %

GL

50PLUS

SP

PvdD

SGP

BONTES

VVD

D66

PVV

CDA

PvdA

CU


Nr. 59 AMENDEMENT VAN HET LID VAN OJIK

Ontvangen 14 november 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel 0A, wordt als volgt gewijzigd:

1. Vóór onderdeel 1 wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

01. In het tweede lid, eerste volzin, onderdeel b, wordt «5%» vervangen door: 4,9%.

2. In het in onderdeel 1 opgenomen artikel 3.20, tweede lid, tweede volzin, van de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt «21% van de waarde van de auto indien de CO2-uitstoot 0 gram per kilometer is en met 18% van de waarde van de auto indien de CO2-uitstoot hoger is dan 0 gram per kilometer, maar niet hoger is dan 50 gram per kilometer» vervangen door: 18% van de waarde van de auto indien de CO2-uitstoot niet hoger is dan 50 gram per kilometer, met dien verstande dat de verlaging op 25% van de waarde van de auto wordt gesteld indien de waarde van de auto niet hoger is dan € 50.000 en de auto een CO2-uitstoot heeft van 0 gram per kilometer.

3. Na onderdeel 1 wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

1a. In het derde lid, eerste volzin, onderdeel b, wordt «5%» vervangen door: 4,9%.

4. In het in onderdeel 2 opgenomen artikel 3.20, derde lid, tweede volzin, van de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt «21% van de waarde van de auto indien de CO2-uitstoot 0 gram per kilometer is en met 18% van de waarde van de auto indien de CO2-uitstoot hoger is dan 0 gram per kilometer, maar niet hoger is dan 50 gram per kilometer» vervangen door: 18% van de waarde van de auto indien de CO2-uitstoot niet hoger is dan 50 gram per kilometer, met dien verstande dat de verlaging op 25% van de waarde van de auto wordt gesteld indien de waarde van de auto niet hoger is dan € 50.000 en de auto een CO2-uitstoot heeft van 0 gram per kilometer.

II

In artikel I wordt na onderdeel L een onderdeel ingevoegd, luidende:

La

Na artikel 10a.13 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 10a.14 Uitzondering op behoud korting op bijtellingspercentage van moment eerste tenaamstelling

Artikel 3.20, zestiende lid, blijft buiten toepassing met betrekking tot de wijzigingen op grond van het Belastingplan 2014 van het in artikel 3.20, tweede lid, eerste volzin, onderdeel b, en artikel 3.20, derde lid, eerste volzin, onderdeel b, genoemde percentage.

III

Aan artikel II wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

N

In artikel 10a.14, wordt «zestiende lid» vervangen door «vijftiende lid» en vervalt: en artikel 3.20, derde lid, eerste volzin, onderdeel b,.

IV

In artikel III wordt na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ba

In artikel 3.20, tweede lid, eerste volzin, onderdeel b, wordt «4,9%» vervangen door: 5%.

V

Artikel V, onderdeel Ca, wordt als volgt gewijzigd:

1. Vóór onderdeel 1 wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

01. In het tweede lid, eerste volzin, onderdeel b, wordt «5%» vervangen door: 4,9%.

2. In het in onderdeel 1 opgenomen artikel 13bis, tweede lid, tweede volzin, van de Wet op de loonbelasting 1964 wordt «21% van de waarde van de auto indien de CO2-uitstoot 0 gram per kilometer is en met 18% van de waarde van de auto indien de CO2-uitstoot hoger is dan 0 gram per kilometer, maar niet hoger is dan 50 gram per kilometer» vervangen door: 18% van de waarde van de auto indien de CO2-uitstoot niet hoger is dan 50 gram per kilometer, met dien verstande dat de verlaging op 25% van de waarde van de auto wordt gesteld indien de waarde van de auto niet hoger is dan € 50.000 en de auto een CO2-uitstoot heeft van 0 gram per kilometer.

3. Na onderdeel 1 wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

1a. In het derde lid, eerste volzin, onderdeel b, wordt «5%» vervangen door: 4,9%.

4. In het in onderdeel 2 opgenomen artikel 13bis, derde lid, tweede volzin, van de Wet op de loonbelasting 1964 wordt «21% van de waarde van de auto indien de CO2-uitstoot 0 gram per kilometer is en met 18% van de waarde van de auto indien de CO2-uitstoot hoger is dan 0 gram per kilometer, maar niet hoger is dan 50 gram per kilometer» vervangen door: 18% van de waarde van de auto indien de CO2-uitstoot niet hoger is dan 50 gram per kilometer, met dien verstande dat de verlaging op 25% van de waarde van de auto wordt gesteld indien de waarde van de auto niet hoger is dan € 50.000 en de auto een CO2-uitstoot heeft van 0 gram per kilometer.

VI

Aan artikel V wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

J

Na artikel 39f wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 39g

Artikel 13bis, drieëntwintigste lid, blijft buiten toepassing met betrekking tot de wijzigingen op grond van het Belastingplan 2014 van het in artikel 13bis, tweede lid, eerste volzin, onderdeel b, en artikel 13bis, derde lid, eerste volzin, onderdeel b, genoemde percentage.

VII

Aan artikel VI wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

F

In artikel 39g wordt «drieëntwintigste lid» vervangen door «tweeëntwintigste lid» en vervalt: en artikel 13bis, derde lid, eerste volzin, onderdeel b,.

VIII

In artikel VII wordt vóór onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

0A

In artikel 13bis, tweede lid, eerste volzin, onderdeel b, wordt «4,9%» vervangen door: 5%.

IX

Artikel XXXI, onderdeel 00A, komt te luiden:

00A

Het in artikel V, onder 1, opgenomen artikel 3.20, tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de eerste volzin, onderdeel b, wordt «5%» vervangen door: 4,9%.

2. De tweede volzin komt te luiden:

In afwijking van de eerste volzin wordt de onttrekking, bedoeld in het eerste lid, eerste volzin, tot 1 januari 2016 op jaarbasis verlaagd met 18% van de waarde van de auto indien de CO2-uitstoot niet hoger is dan 50 gram per kilometer, met dien verstande dat de verlaging op 25% van de waarde van de auto wordt gesteld indien de waarde van de auto niet hoger is dan € 50.000 en de auto een CO2-uitstoot heeft van 0 gram per kilometer.

X

Artikel XXXI, onderdeel 0A, komt te luiden:

0A

Het in artikel XI, onder 1, opgenomen artikel 13bis, tweede lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de eerste volzin, onderdeel b, wordt «5%» vervangen door: 4,9 %.

2. De tweede volzin komt te luiden:

In afwijking van de eerste volzin wordt het voordeel, bedoeld in het eerste lid, eerste volzin, tot 1 januari 2016 op kalenderjaarbasis verlaagd met 18% van de waarde van de auto indien de CO2-uitstoot niet hoger is dan 50 gram per kilometer, met dien verstande dat de verlaging op 25% van de waarde van de auto wordt gesteld indien de waarde van de auto niet hoger is dan € 50.000 en de auto een CO2-uitstoot heeft van 0 gram per kilometer.

XI

In artikel XXXIII, onderdeel B, onder 2, wordt «artikel 39f» vervangen door «artikel 39g». Voorts wordt «Artikel 39g» vervangen door: Artikel 39h.

Toelichting

Met dit amendement wordt de tijdelijke verlaging van het bijtellingspercentage voor nulemissieauto’s aangepast. Voor auto’s met een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer en een waarde van niet hoger dan € 50.000 wordt met ingang van 1 januari 2014 geregeld dat in plaats van een korting op het bijtellingspercentage van 21%-punt een korting van 25%-punt van toepassing wordt waardoor voor deze auto’s de facto een nihil-bijtelling gaat gelden. Voor auto’s met een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer en een waarde van hoger dan € 50.000 wordt met ingang van 1 januari 2014 geregeld dat in plaats van een korting op het bijtellingspercentage van 21%-punt een korting van 18%-punt van toepassing wordt waardoor voor deze auto’s de facto een bijtelling van 7% gaat gelden. Deze aanpassingen van het bijtellingspercentage gelden tot 1 januari 2016.

De hiervoor genoemde aanpassingen van het bijtellingspercentage voor nulemissieauto’s in 2014 en 2015 laat de volgende budgettaire derving zien:

2014: € 0,3 miljoen

2015: € 0,8 miljoen

2016: € 0,8 miljoen

2017: € 0,8 miljoen

2018: € 0,8 miljoen

2019: € 0,5 miljoen

Deze totale derving van € 4 miljoen wordt gedekt door voor de jaren 2014 en 2015 voor de categorie auto’s waarvoor een verlaging van de bijtelling met 5% van de waarde van de auto geldt, deze verlaging te verminderen tot 4,9%. Door het overgangsrecht met betrekking tot auto’s waarvan het kenteken voor 1 januari 2014 voor het eerst op naam is gesteld en die op het moment van die tenaamstelling voor de verlaging van 5% van de waarde van de auto in aanmerking komen buiten toepassing te laten, gaat ook voor deze auto’s de facto een bijtelling gelden van 20,1%. Door tevens het overgangsrecht buiten toepassing te laten met betrekking tot auto’s waarvan het kenteken in de periode van 1 januari 2014 tot 1 januari 2016 voor het eerst op naam is gesteld en die op het moment van die tenaamstelling op grond van dit amendement voor de verlaging van 4,9% van de waarde van de auto in aanmerking komen, geldt met betrekking tot die auto’s vanaf 1 januari 2016 wederom de facto een bijtelling van 20%. Ook voor auto’s waarvan het kenteken reeds voor 1 januari 2014 voor het eerst op naam is gesteld gaat hierdoor vanaf 1 januari 2016 wederom de facto een bijtelling van 20% gelden.

Van Ojik