Kamerstuk 33752-23

Amendement van het lid Van Ojik over het bieden van lange termijn investeringszekerheid aan de leden van een coöperatie

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014)

Gepubliceerd: 12 november 2013
Indiener(s): Bram van Ojik (GL)
Onderwerpen: belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33752-23.html
ID: 33752-23

52,0 %
48,0 %

VVD

50PLUS

GL

SP

PvdD

BONTES

D66

CDA

PVV

PvdA

SGP

CU


Nr. 23 AMENDEMENT VAN HET LID VAN OJIK

Ontvangen 12 november 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel XXIII, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «twee artikelen» vervangen door: drie artikelen.

2. Er wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 59c

Indien de verlaging van het tarief, bedoeld in artikel 59a, eerste lid, wordt verminderd of komt te vervallen, blijven de artikelen 59a en 59b, zoals deze luidden op de dag voorafgaand aan de dag met ingang waarvan de verlaging van het tarief wordt verminderd of komt te vervallen, gedurende maximaal 10 jaren na het tijdstip waarop de coöperatie is aangewezen als bedoeld in artikel 59a, eerste lid, van toepassing ten aanzien van de levering van elektriciteit aan personen ten aanzien van wie op de eerst genoemde dag artikel 59a en, indien het een vereniging van eigenaars betreft, artikel 59b, van toepassing waren.

Toelichting

Met amendement wordt beoogd de leden van coöperatie lange termijn investeringzekerheid te bieden. Als de belastingkorting komt te vervallen of wordt verminderd, wordt aan coöperaties die al van de regeling gebruik maken investeringszekerheid geboden. Daarbij wordt uitgegaan van een periode van tien jaar vanaf het moment dat de coöperatie door de Belastingdienst is aangewezen en dat de leden van de coöperatie in aanmerking komen voor het verlaagd tarief.

Van Ojik