Gepubliceerd: 17 september 2013
Indiener(s): Jeroen Dijsselbloem (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33750-IX-1.html
ID: 33750-IX-1

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

17 september 2013

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2014 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2014 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake het baten-lastenagentschap Domeinen Roerende Zaken van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2014 wordt vastgesteld.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

In afwijking van artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 worden voor het jaar 2014 de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën en de begrotingsstaat van de Nationale Schuld tezamen in één wet vastgesteld.

Artikel 6

In afwijking van artikel 50 van de Comptabiliteitswet 2001 biedt Onze Minister van Financiën voor het jaar 2014 geen Voorlopige Rekening aan de Staten-Generaal aan.

Artikel 7

 • 1. In aanvulling op de bepalingen in de Comptabiliteitswet 2001 inzake de baten-lastendiensten, bedoeld in artikel 11 van die wet, geldt voor het jaar 2014 dat:

  • a. een verplichtingen-kasagentschap een dienstonderdeel is waarvoor beheersregels gelden die afwijken van zowel de regels die gelden voor reguliere dienstonderdelen als van de regels die gelden voor baten-lastendiensten;

  • b. Onze betrokken Minister, in overeenstemming met Onze Minister van Financiën, kan besluiten dat een dienstonderdeel van een ministerie ingericht wordt als een verplichtingen-kasagentschap;

  • c. artikel 10, tweede tot en met vijfde en zevende lid, van overeenkomstige toepassing is op een besluit als bedoeld onder b, met uitzondering van zodanige besluiten die betrekking hebben op dienstonderdelen die baten-lastendienst zijn;

  • d. Onze Minister van Financiën nadere regels kan stellen met betrekking tot verplichtingen-kasagentschappen;

  • e. een verplichtingen-kasagentschap, met instemming van Onze Minister van Financiën en onder door hem te stellen voorwaarden, een kasreserve kan aanhouden;

  • f. de artikelen 11, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, en 52, tweede lid, op een verplichtingen-kasagentschap van overeenkomstige toepassing zijn;

  • g. in de aparte staat in de begroting voor elk verplichtingen-kasagentschap het totaal van de geraamde financiële verplichtingen, het totaal van de geraamde uitgaven en het totaal van de geraamde ontvangsten wordt opgenomen;

  • h. in de aparte staat in het departementaal jaarverslag voor elk verplichtingen-kasagentschap het totaal van de gerealiseerde financiële verplichtingen, het totaal van de gerealiseerde uitgaven en het totaal van de gerealiseerde ontvangsten wordt opgenomen.

 • 2. Voor het jaar 2014 geldt in afwijking van artikel 3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001, dat onder uitgaven en ontvangsten, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001 ook worden verstaan de toevoegingen en onttrekkingen aan een kasreserve als bedoeld in het eerste lid, onderdeel e, van dit artikel.

Artikel 8

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën,

De vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2014
Departementale begrotingsstaat inzake het Ministerie van Financiën (IXB) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...
Begroting 2014
Ministerie van Financiën
(x € 1.000)
 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

9.261.668

123.252.165

 

 

Beleidsartikelen

01

Belastingen

3.297.439

3.297.439

115.246.411

02

Financiële markten

57.004

57.004

162.931

03

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

303.866

1.652.866

4.864.748

04

Internationale financiële betrekkingen

1.081.076

1.119.514

29.970

05

Exportkredietverzekeringen,-garanties en investeringsverzekeringen

10.616.386

110.006

99.500

06

BTW-Compensatiefonds

2.816.420

2.816.420

2.816.420

07

Beheer materiële activa

306

306

1.800

 

 

Niet-beleidsartikelen

08

Centraal Apparaat

204.688

204.688

30.385

09

Algemeen

0

0

0

10

Nominaal en onvoorzien

3.425

3.425

0

Begrotingsstaat inzake de Nationale Schuld (IXA) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...
Begroting 2014
Nationale Schuld
(x € 1.000)
   

(1)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

48.741.322

51.649.014

         
 

Beleidsartikelen

     

11

Financiering staatsschuld

41.562.811

41.562.811

48.529.076

12

Kasbeheer

7.178.511

7.178.511

3.119.938

Begrotingsstaat inzake het baten-lastenagentschap behorende bij de Wet van .........., Stb. ...
Begroting 2014
Ministerie van Financiën
(x € 1.000)

Naam Agentschap

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Domeinen Roerende Zaken

21 849

21 849

0

Totaal

21.849

21.849

0

Naam Agentschap

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Domeinen Roerende Zaken

300

0

Totaal

300

0

Begrote departementale uitgaven Financiën naar beleidsterrein voor 2014 (x € 1.000)

Begrote departementale uitgaven Financiën naar beleidsterrein voor 2014 (x € 1.000)

Begrote departementale niet-belastingontvangsten Financiën naar beleidsterrein voor 2014 (x € 1.000)

Begrote departementale niet-belastingontvangsten Financiën naar beleidsterrein voor 2014 (x € 1.000)

Begrote departementale ontvangsten Financiën voor 2014 (x € 1.000)

Begrote departementale ontvangsten Financiën voor 2014 (x € 1.000)

Begrote uitgaven Nationale Schuld voor 2014 (x € 1.000)

Begrote uitgaven Nationale Schuld voor 2014 (x € 1.000)

Begrote ontvangsten Nationale Schuld voor 2014 (x € 1.000)

Begrote ontvangsten Nationale Schuld voor 2014 (x € 1.000)