Gepubliceerd: 6 september 2013
Indiener(s): Henk Krol (50PLUS), Paul Ulenbelt
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33721-2.html
ID: 33721-2

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een overbruggingsregeling te creëren tussen de ingangsdatum van de Algemene Ouderdomswet en aanvullende inkomensregelingen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1. In deze wet wordt verstaan onder:

  a. AOW:

  Algemene Ouderdomswet;

  b. Minister:

  Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  c. overbruggingsuitkering:

  overbruggingsuitkering als bedoeld in artikel 4;

  d. partneruitkering:

  partneruitkering als bedoeld in artikel 6;

  e. rechthebbende:

  rechthebbende als bedoeld in artikel 4;

  f. SVB:

  Sociale verzekeringsbank als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

  g. zelfstandige:

  persoon die voor de voorziening in het bestaan is aangewezen of was aangewezen op arbeid in het eigen bedrijf of beroep en die:

  • 1°. voldoet of heeft voldaan aan het urencriterium, bedoeld in artikel 3.6 van de Wet inkomstenbelasting 2001, en

  • 2°. met ingang van 1 augustus 2004 rechtmatig een bedrijf of beroep in Nederland heeft uitgeoefend.

 • 2. Onder zelfstandige als bedoeld in het eerste lid, onderdeel g, wordt mede verstaan een gewezen zelfstandige als bedoeld in artikel 2, derde en vierde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

 • 3. Op deze wet zijn van overeenkomstige toepassing artikel 1, eerste tot en met zesde lid, en het achtste en negende lid, van de AOW en het Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998.

Artikel 2. Inkomen

 • 1. In deze wet wordt onder inkomen verstaan:

  • a. inkomen als bedoeld in de artikelen 2:2 tot en met 2:4 van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten;

  • b. een voorziening als bedoeld in artikel 4 van de Remigratiewet;

  • c. buitengewoon pensioen als bedoeld in de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945, de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers of de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet;

  • d. een uitkering als bedoeld in de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 en de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945 met uitzondering van toeslagen als bedoeld in artikel 21b van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 zoals dat luidde tot 1 januari 1992, alsmede toeslagen als bedoeld in artikel 19 van de Wet uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers 1940–1945;

  • e. een uitkering op grond van een regeling als bedoeld in artikel 5 voor zover niet begrepen onder inkomen als bedoeld in de onderdelen a tot en met d.

 • 2. De artikelen 2:7, eerste lid, aanhef en onderdelen b en c, 4:1 en 4:3 van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3. Vermogen

 • 1. In deze wet wordt onder vermogen verstaan: waarde van de bezittingen verminderd met de waarde van de schulden, bedoeld in artikel 5.3, in samenhang met artikel 5:13, van de Wet inkomstenbelasting 2001 met dien verstande dat de waarde van de eigen woning, bedoeld in artikel 3.111 van de Wet inkomstenbelasting 2001, verminderd met de schuld die is aangegaan voor het verkrijgen of instandhouden van die woning, hier niet onder wordt begrepen.

 • 2. Tot het vermogen behoren niet rechten die berusten op een pensioenregeling als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de Regeling vermogenswaardering Ioaz.

 • 3. Niet tot het vermogen van een zelfstandige behoren:

  • a. rechten op lijfrenten als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Regeling vermogenswaardering Ioaz, indien deze rechten niet zijn verkregen door middel van het voldoen van een koopsom of indien de premiebetaling niet is aangevangen binnen drie jaar voor het indienen van de aanvraag om een overbruggingsuitkering, tenzij deze rechten zijn verkregen door de omzetting van de fiscale oudedagsreserve in een lijfrente en de opbouw van deze reserve voor de eerder genoemde periode is aangevangen;

  • b. rechten op ingegane lijfrenten als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Regeling vermogenswaardering Ioaz, verkregen krachtens overeenkomst onder bezwarende titel en toekomend aan de zelfstandige of gewezen zelfstandige, zijn echtgenoot of minderjarige kinderen, ingeval van invaliditeit;

  • c. polissen van levensverzekering als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Regeling vermogenswaardering Ioaz, mits ter zake van de verzekering geen koopsom is voldaan en deze polissen niet dienen als basis voor de financiering van de eigen woning;

  • d. een bedrag van € 114.131,00 ten behoeve van aanvullende pensioenvoorzieningen.

 • 4. Rechten op lijfrenten als bedoeld in het derde lid, onderdelen a of b, alsmede polissen van levensverzekering als bedoeld in het derde lid, onderdeel c, worden op het bedrag, genoemd in het derde lid, onderdeel d, tot ten hoogste dat bedrag in mindering gebracht.

 • 5. Tot de schulden behoren niet premies en bijdragen ter zake van rechten die op grond van het tweede en derde lid niet tot de bezittingen behoren.

 • 6. Het bedrag, genoemd in het derde lid, onderdeel d, wordt herzien met ingang van de dag waarop het netto-minimumloon zonder de daarin begrepen aanspraak op vakantietoeslag wordt herzien, met het percentage van die herziening. Van het herziene bedrag en van de dag waarop de herziening plaatsvindt, wordt door de Minister mededeling gedaan in de Staatscourant.

Paragraaf 2. Het recht op overbruggingsuitkering

Artikel 4. Recht op overbruggingsuitkering

 • 1. Recht op een overbruggingsuitkering heeft de persoon die is verzekerd of verzekerd is geweest op grond van de artikelen 6 en 6a van de AOW, alsmede de persoon, bedoeld in artikel 48, eerste lid, van de AOW, of de persoon, bedoeld in de regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën van 23 april 1985, nr. SZ/SV/VV/85/914, houdende spaarregeling gemoedsbezwaarden ex artikel 48 AOW (Stcrt. 87), indien hij:

  • a. op of na 1 januari 2013 de leeftijd van 65 jaar bereikt en op die dag of de eerste dag van de maand voor of na die dag als gevolg van een in een regeling als bedoeld in artikel 5 genoemde leeftijdsgrens van 65 jaar, geen recht meer heeft, of een lager recht heeft op een op 1 januari 2013 reeds lopende uitkering op grond van een regeling als bedoeld in artikel 5 dan wel na het bereiken van de volledige duur daarvan, een daarop aansluitende uitkering of uitkeringen op grond van een regeling als bedoeld in artikel 5;

  • b. over de zesde kalendermaand voorafgaande aan de maand waarin hij de leeftijd van 65 jaar bereikt een inkomen heeft dat gelijk is aan of lager dan 200% van het brutominimumloon, of indien hij een echtgenoot heeft een inkomen dat gelijk is aan of lager is dan 300% van het brutominimumloon, en

  • c. op 1 januari van het jaar waarin hij de leeftijd van 65 jaar bereikt een vermogen heeft dat niet meer bedraagt dan het bedrag, genoemd in artikel 5.5 van de Wet inkomstenbelasting 2001 of indien hij een echtgenoot heeft, een gezamenlijk vermogen dat niet meer bedraagt dan tweemaal dat bedrag.

 • 2. In afwijking van artikel 2 worden voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel b, niet als inkomen aangemerkt een eenmalige uitkering, een eenmalige tegemoetkoming of een eenmalige vergoeding.

 • 3. Voor een persoon die de leeftijd van 65 jaar bereikt in de periode die aanvangt op 1 januari 2013 en eindigt voor 1 juli 2013, wiens uitkering op grond van een regeling als bedoeld in artikel 5 ingaat vóór of op 1 januari 2013 maar in of na de zesde kalendermaand voorafgaand aan de maand waarin de persoon de leeftijd van 65 jaar bereikt, wordt in afwijking van het eerste lid, onderdeel b, het inkomen van de persoon en zijn echtgenoot in aanmerking genomen over de kalendermaand volgend op de maand waarin het recht op een uitkering op grond van die regeling ingaat.

 • 4. De SVB stelt op verzoek het inkomen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, vast op het gemiddelde inkomen per maand, gerekend over een periode van de twaalfde tot de zesde kalendermaand voorafgaand aan de maand waarin de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt.

Artikel 5. Regelingen

Als regeling als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel a, wordt aangemerkt:

 • a. een regeling voor vervroegde uitkering als bedoeld in artikel 38c van de Wet op de loonbelasting 1964;

 • b. een prepensioenregeling als bedoeld in artikel 38d van de Wet op de loonbelasting 1964;

 • c. een regeling voor overbruggingspensioen als bedoeld in artikel 38f van de Wet op de loonbelasting 1964;

 • d. een regeling als bedoeld in artikel 32ba van de Wet op de loonbelasting 1964;

 • e. een pensioenregeling als bedoeld in artikel 18 van de Wet op de loonbelasting 1964;

 • f. een regeling voor functioneel leeftijdsontslag;

 • g. een levensloopregeling als bedoeld in artikel 19g van de Wet op de loonbelasting 1964, zoals deze gold op 31 december 2011;

 • h. een particuliere verzekering ter compensatie van het verschil in inkomen tussen het laatstverdiende loon en de hoogte van een uitkering op grond van artikel 34 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of artikel 64 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;

 • i. een particuliere verzekering ter aanvulling van een uitkering op grond van artikel 33 van de Algemene nabestaandenwet;

 • j. een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen;

 • k. een periodieke uitkering uit hoofde van een stamrecht dat is verkregen uit een eenmalige uitkering die na beëindiging van de dienstbetrekking aan de werknemer in verband met die beëindiging is toegekend, mits de werknemer aantoont dat de eenmalige uitkering door de werkgever betaalbaar is gesteld om naar eigen inzicht van de werknemer te besteden;

 • l. een buitenlandse regeling die naar aard en strekking overeenkomt met een regeling als bedoeld in de onderdelen a tot en met k.

Artikel 6. Recht op partneruitkering

 • 1. De rechthebbende die voor 1 april 2015 de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en van wie de echtgenoot jonger is dan de pensioengerechtigde leeftijd, heeft overeenkomstig deze wet recht op een partneruitkering, tenzij, met inachtneming van artikel 9, tweede tot en met vierde lid, het inkomen van die echtgenoot meer bedraagt dan de volledige brutopartneruitkering of die echtgenoot recht heeft op een overbruggingsuitkering.

 • 2. Waar in deze wet wordt gesproken van overbruggingsuitkering wordt daaronder mede verstaan de partneruitkering, voor zover niet anders is bepaald.

Artikel 7. Geen recht op uitkering

 • 1. Geen recht op een overbruggingsuitkering heeft de persoon wiens echtgenoot recht heeft op een toeslag als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de AOW.

 • 2. Geen recht op een overbruggingsuitkering heeft de persoon die niet in Nederland woont. Artikel 8a, tweede tot en met vijfde lid, van de AOW is van overeenkomstige toepassing, waarbij voor «recht op toeslag» telkens wordt gelezen: recht op een overbruggingsuitkering.

 • 3. De artikelen 8b en 8c van de AOW zijn van overeenkomstige toepassing, waarbij voor «ouderdomspensioen» telkens wordt gelezen: overbruggingsuitkering.

Artikel 8. Hoogte overbruggings- en partneruitkering

 • 1. Deze wet kent een brutooverbruggingsuitkering voor:

  • a. de ongehuwde rechthebbende;

  • b. de gehuwde rechthebbende;

  • c. de ongehuwde rechthebbende die een kind heeft jonger dan 18 jaar, dat niet als eigen kind, aangehuwd kind of pleegkind tot het huishouden van een ander behoort en voor wie aan hem op grond van artikel 18 van de Algemene Kinderbijslagwet kinderbijslag wordt betaald, zal worden betaald of zou worden betaald indien artikel 7, tweede lid, van die wet niet van toepassing zou zijn.

 • 2. De brutooverbruggingsuitkering bedraagt voor:

  • a. de ongehuwde rechthebbende zonder kinderen € 1.114,78;

  • b. de gehuwde rechthebbende € 726,41;

  • c. de ongehuwde rechthebbende met een kind als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, € 1.388,29.

 • 3. De brutopartneruitkering bedraagt € 726,41.

 • 4. De bedragen, genoemd in het tweede en derde lid, worden herzien met ingang van de dag waarop het netto minimumloon, bedoeld in de artikel 37 van de Wet werk en bijstand, wordt herzien op zodanige wijze dat de netto-uitkering wordt herzien met het percentage van de herziening van dat netto minimumloon. Van de herziene bedragen en van de dag waarop de herziening plaatsvindt, wordt door de Minister mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 9. Inkomensverrekening

 • 1. Op de brutooverbruggingsuitkering, de partneruitkering hiervan uitgezonderd, wordt in mindering gebracht het inkomen van de rechthebbende.

 • 2. Op de volledige brutopartneruitkering wordt in mindering gebracht het inkomen van de echtgenoot van de rechthebbende.

 • 3. In afwijking van het eerste lid wordt een inkomen als bedoeld in artikel 2, onderdelen c en d, niet op de brutooverbruggingsuitkering, bedoeld in het eerste lid, in mindering gebracht.

 • 4. Van het inkomen uit arbeid wordt buiten aanmerking gelaten:

  • 1°. een bedrag, gelijk aan 15% van het brutominimumloon; alsmede

  • 2°. voor zover het inkomen meer bedraagt dan het onder 1° bedoelde bedrag, een derde gedeelte van dat meerdere.

 • 5. In afwijking van vierde lid wordt in de maand waarin de rechthebbende de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, het brutominimumloon, bedoeld in het vierde lid, onder 1°, vermenigvuldigd met de factor X/Y, waarbij:

  • X staat voor:

   • a. het aantal dagen gelegen in de maand waarin de rechthebbende de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, vanaf de dag dat de rechthebbende deze leeftijd heeft bereikt, en

  • Y staat voor het aantal dagen van de maand waarin de rechthebbende de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt.

 • 6. In afwijking van het vierde lid wordt in de maand waarin de rechthebbende of de echtgenoot van de rechthebbende de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, het brutominimumloon, bedoeld in het vierde lid, onder 1°, vermenigvuldigd met de factor X/Y, waarbij:

  • X staat voor:

   • a. het aantal dagen gelegen in de maand waarin de rechthebbende de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, voordat de rechthebbende deze leeftijd heeft bereikt, of

   • b. het aantal dagen gelegen in de maand waarin de echtgenoot van de rechthebbende de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, voordat de echtgenoot deze leeftijd heeft bereikt, en

  • Y staat voor het aantal dagen van de maand waarin de rechthebbende of de echtgenoot van de rechthebbende de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Artikel 10. Korting op overbruggingsuitkering

 • 1. Op de brutooverbruggingsuitkering wordt, na toepassing van artikel 9, eerste lid, een korting toegepast van 2%:

  • a. voor elk kalenderjaar dat de rechthebbende na het bereiken van de aanvangsleeftijd, doch vóór het bereiken van de leeftijd van 65 jaar niet verzekerd is geweest op grond van de artikelen 6 en 6a van de AOW;

  • b. voor elke jaarpremie op grond van de Wet financiering sociale verzekeringen, die de rechthebbende na het bereiken van de aanvangsleeftijd schuldig nalatig is geweest te betalen als bedoeld in artikel 61 van die wet.

 • 2. Op de brutopartneruitkering wordt, na toepassing van artikel 9, tweede lid, een korting toegepast van 2%:

  • a. voor elk kalenderjaar, dat de echtgenoot van de rechthebbende na het bereiken van de aanvangsleeftijd, doch vóór het bereiken van de leeftijd van 65 jaar van de rechthebbende niet verzekerd is geweest op grond van de artikelen 6 en 6a van de AOW;

  • b. voor elke jaarpremie op grond van de Wet financiering sociale verzekeringen, die de echtgenoot van de rechthebbende na het bereiken van de aanvangsleeftijd, doch vóór het bereiken van de leeftijd van 65 jaar van de rechthebbende schuldig nalatig is geweest te betalen.

 • 3. Gedeelten van kalenderjaren gedurende welke de rechthebbende of de echtgenoot van rechthebbende in de periode, bedoeld in het eerste of tweede lid, niet verzekerd is geweest, worden voor de vaststelling van de korting samengesteld en herleid tot hele kalenderjaren. Op de samenstelling en herleiding is artikel 1, derde en vierde lid, van de Regeling herleiding gedeelten van kalenderjaren en van jaarpremies van overeenkomstige toepassing.

 • 4. Gedeelten van jaarpremies die de rechthebbende schuldig nalatig is geweest te betalen, worden voor de vaststelling van de korting samengesteld en herleid tot gehele jaarpremies.

 • 5. Gedeelten van jaarpremies die de echtgenoot van de rechthebbende in de periode, bedoeld in het tweede lid, schuldig nalatig is geweest te betalen, worden voor de vaststelling van de korting samengesteld en herleid tot gehele jaarpremies.

 • 6. Op de samenstelling, bedoeld in het vierde en vijfde lid, is artikel 2, derde en vierde lid, van de Regeling herleiding gedeelten van kalenderjaren en van jaarpremies van overeenkomstige toepassing.

 • 7. Ten aanzien van de persoon die slechts gedurende een gedeelte van een jaar verzekerd is geweest, is artikel 3 van de Regeling herleiding gedeelten van kalenderjaren en van jaarpremies van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11. Aftopping

 • 1. Indien de hoogte van de brutooverbruggingsuitkering, vastgesteld op grond van de artikelen 8 tot en met 10, meer bedraagt dan het brutoinkomen op grond van een regeling als bedoeld in artikel 5, over de zesde kalendermaand voorafgaand aan de maand waarin een rechthebbende de leeftijd van 65 jaar bereikt, wordt de hoogte van de overbruggingsuitkering vastgesteld op het lagere bedrag van dat inkomen.

 • 2. Indien de hoogte van de brutooverbruggingsuitkering, vastgesteld op grond van de artikelen 8 tot en met 10, meer bedraagt dan het verschil tussen het inkomen op grond van een regeling als bedoeld in artikel 5 voorafgaand aan het bereiken van de leeftijd van 65 jaar, en het inkomen op grond van een regeling als bedoeld in artikel 5 dat is verlaagd bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar, wordt de overbruggingsuitkering vastgesteld ter hoogte van dat verschil.

 • 3. Indien een uitkering op grond van een regeling als bedoeld in artikel 5 ingaat vóór of op 1 januari 2013 maar in of na de zesde kalendermaand voorafgaand aan de maand waarin een rechthebbende de leeftijd van 65 jaar bereikt, wordt in afwijking van het eerste lid het inkomen in aanmerking genomen over de kalendermaand volgend op de maand waarin het recht op een uitkering op grond van die regeling ingaat.

Artikel 12. Vrouwelijke rechthebbende

 • 1. Artikel 10, eerste lid, onderdeel a, is niet van toepassing op de vrouwelijke rechthebbende voor elk kalenderjaar dat zij in de periode van 1 januari 1957 tot 1 april 1985 niet verzekerd was in de zin van de AOW, doordat zij in Nederland woonde en gehuwd dan wel gehuwd geweest was met een persoon, die in die periode niet verzekerd was.

 • 2. Artikel 10, tweede lid, onderdeel a, is niet van toepassing op de rechthebbende voor elk kalenderjaar dat zijn echtgenoot in de periode van 1 januari 1957 tot 1 april 1985 niet verzekerd was in de zin van de AOW, doordat die echtgenoot in Nederland woonde en gehuwd dan wel gehuwd geweest was met een persoon, die in die periode niet verzekerd was.

Paragraaf 3. Toekenning, ingang, intrekking, herziening en betaling van de overbruggingsuitkering

Artikel 13. Toekenning overbruggingsuitkering

De overbruggingsuitkering wordt op aanvraag toegekend door de SVB.

Artikel 14. Controlevoorschriften

 • 1. De SVB is bevoegd controlevoorschriften vast te stellen. Deze voorschriften mogen niet verder gaan dan strikt noodzakelijk is voor een juiste uitvoering van deze wet.

 • 2. De rechthebbende, zijn echtgenoot dan wel zijn wettelijke vertegenwoordiger, is verplicht de voorschriften op te volgen en anderszins aan de SVB desgevraagd de medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van deze wet.

Artikel 15. Ingangs- en einddatum

 • 1. De overbruggingsuitkering gaat in op de dag waarop een rechthebbende de leeftijd van 65 jaar bereikt, maar niet eerder dan de dag waarop een uitkering op grond van een regeling als bedoeld in artikel 5 eindigt of wordt verlaagd.

 • 2. In afwijking van het eerste lid kan een overbruggingsuitkering niet vroeger ingaan dan de dag waarop de aanvraag werd ingediend. De SVB kan in bijzondere gevallen van de eerste zin afwijken.

 • 3. De eerste zin van het tweede lid is niet van toepassing op aanvragen van rechthebbenden die in de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt of zullen bereiken.

 • 4. De overbruggingsuitkering eindigt met ingang van de dag waarop de rechthebbende de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Artikel 16. Intrekking of herziening

 • 1. De overbruggingsuitkering wordt door de SVB ingetrokken of herzien, wanneer de persoon, aan wie deze is toegekend, op grond van deze wet daarvoor niet of niet meer in aanmerking komt, onderscheidenlijk voor een hogere of lagere overbruggingsuitkering in aanmerking komt.

 • 2. Op de intrekking of herziening zijn de artikelen 17, tweede tot en met zevende lid, en 17a van de AOW van overeenkomstige toepassing, waarbij voor «ouderdomspensioen» telkens wordt gelezen «overbruggingsuitkering» en waarbij voor «pensioengerechtigde» telkens wordt gelezen: rechthebbende.

Artikel 17. Maatregel

 • 1. De SVB weigert de overbruggingsuitkering geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend, indien de rechthebbende, zijn echtgenoot, of zijn wettelijke vertegenwoordiger een verplichting, hem op grond van artikel 14, tweede lid, of artikel 24 opgelegd, of de verplichtingen, bedoeld in artikel 55, tweede lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen niet of niet behoorlijk is nagekomen, dan wel de verplichting, bedoeld in artikel 25 niet binnen de door de SVB daarvoor vastgestelde termijn is nagekomen.

 • 2. Bij de toepassing van een maatregel is artikel 17b, tweede, derde, vierde en zesde lid, van de AOW van overeenkomstige toepassing, waarbij voor «ouderdomspensioen» wordt gelezen: overbruggingsuitkering.

Artikel 18. Overlijdensuitkering

 • 1. Na het overlijden van de persoon aan wie een overbruggingsuitkering is toegekend, wordt met ingang van de dag na het overlijden, een overbruggingsuitkering in de vorm van een overlijdensuitkering uitbetaald:

  • a. aan de langstlevende van de echtgenoten;

  • b. bij ontstentenis van de in onderdeel a bedoelde persoon, aan de minderjarige kinderen tot wie de overledene in familierechtelijke betrekking stond;

  • c. bij ontstentenis van de in de onderdelen a en b bedoelde personen, aan de persoon met wie de overledene in gezinsverband leefde.

 • 2. Bij toepassing van het eerste lid is artikel 18, tweede tot en met zesde lid, van de AOW van overeenkomstige toepassing, waarbij voor «ouderdomspensioen», «pensioengerechtigde» en «toeslag» telkens wordt gelezen: overbruggingsuitkering, rechthebbende, onderscheidenlijk partneruitkering.

Artikel 19. Betaalbaarstelling

 • 1. De SVB betaalt de overbruggingsuitkering waarop op grond van deze wet recht bestaat. De betaling geschiedt als regel maandelijks.

 • 2. De artikelen 19, tweede tot en met zesde lid, 19a, 19b en 20 van de AOW zijn van overeenkomstige toepassing op de betaling van de overbruggingsuitkering, waarbij voor «ouderdomspensioen» telkens wordt gelezen: overbruggingsuitkering.

Artikel 20. Voorschot

Een voorschot op een nog niet vastgestelde overbruggingsuitkering wordt beschouwd als een overbruggingsuitkering.

Artikel 21. Verjaring

De termijnen van de overbruggingsuitkering, die niet zijn ingevorderd binnen twee jaren na de eerste dag waarop zij konden worden ingevorderd, worden niet meer uitbetaald.

Artikel 22. Terugvordering

 • 1. De overbruggingsuitkering die als gevolg van een besluit als bedoeld in artikel 16 onverschuldigd is betaald, alsmede hetgeen anderszins onverschuldigd is betaald, wordt door de SVB van de rechthebbende of zijn wettelijke vertegenwoordiger teruggevorderd.

 • 2. Bij de toepassing van het eerste lid zijn de artikelen 24, tweede tot en met zevende lid, 24a, 25, 25a en 26 van de AOW en de Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen van overeenkomstige toepassing, waarbij voor «ouderdomspensioen» telkens wordt gelezen «overbruggingsuitkering» en voor «pensioengerechtigde» telkens wordt gelezen: rechthebbende.

 • 3. De SVB verrekent, zonder dat daarvoor een machtiging nodig is, hetgeen onverschuldigd is betaald met het ouderdomspensioen dat de rechthebbende of zijn echtgenoot op grond van de AOW ontvangt of zal ontvangen.

Artikel 23. Vakantie-uitkering

 • 1. De persoon die over een maand recht heeft op een overbruggingsuitkering, heeft over die maand tevens recht op een vakantie-uitkering ter hoogte van 8/100 van die uitkering.

 • 2. Op de vakantie-uitkering zijn de artikelen 24a, 25a en 31 tot en met 33 van de AOW van overeenkomstige toepassing, waarbij voor «ouderdomspensioen» wordt gelezen: overbruggingsuitkering.

Paragraaf 4. Informatieverplichtingen en beslistermijn

Artikel 24. Informatieverplichtingen aanvraag overbruggingsuitkering

 • 1. De aanvrager verstrekt de SVB bij de indiening van een aanvraag om een overbruggingsuitkering in ieder geval de inlichtingen en bewijsstukken die noodzakelijk zijn ter vaststelling van het recht, bedoeld in artikel 4.

 • 2. De aanvrager verstrekt de SVB op verzoek of uit eigen beweging de overige inlichtingen en bewijsstukken die noodzakelijk zijn ter vaststelling van het recht, bedoeld in artikel 4.

Artikel 25. Verdere informatieverplichtingen

Op de rechthebbende, zijn echtgenoot, alsmede zijn wettelijk vertegenwoordiger of de instelling waaraan op grond van het van overeenkomstige toepassing zijnde artikel 20 van de AOW overbruggingsuitkering wordt uitbetaald, zijn de artikelen 49 en 50 van de AOW van overeenkomstige toepassing, waarbij voor «ouderdomspensioen» telkens wordt gelezen «overbruggingsuitkering» en voor «pensioengerechtigde» telkens wordt gelezen: rechthebbende.

Artikel 26. Beslistermijn aanvraag overbruggingsuitkering

 • 1. Een beschikking op grond van deze wet wordt gegeven binnen een redelijke termijn na ontvangst van de aanvraag.

 • 2. De redelijke termijn is in ieder geval verstreken wanneer binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag geen beschikking is gegeven, noch een kennisgeving als bedoeld in het derde lid is gedaan.

 • 3. Indien een beschikking niet binnen de termijn van acht weken kan worden gegeven, wordt die termijn met een redelijke termijn verlengd en wordt de aanvrager daarvan schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 27. Beslistermijn bezwaarschriftprocedure

In afwijking van artikel 7:10, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht beslist de SVB binnen dertien weken gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken.

Paragraaf 5. Overige bepalingen

Artikel 28. Financiering

 • 1. Het Rijk voorziet in de middelen tot dekking van de uitgaven, verbonden aan deze wet.

 • 2. De SVB beheert en administreert afzonderlijk de middelen, bedoeld in het eerste lid.

 • 3. Met inachtneming van artikel 29 brengt de SVB de uitgaven voor de uitkeringslasten en de uitvoeringskosten van de SVB in rekening bij de Minister.

Artikel 29. Raming baten en lasten

Voor 1 oktober van elk jaar verstrekt de SVB aan de Minister in het jaarplan met begroting een opgave van het totaalbedrag aan de voor het komende jaar geraamde baten en lasten met betrekking tot deze wet, uitgesplitst naar de uitkeringslasten per maand en uitvoeringskosten per jaar.

Artikel 30. Betaling voorschot

 • 1. De Minister stort op de rekening-courant, bedoeld in artikel 5.16, onderdeel a, van de Regeling Wfsv, een periodiek voorschot op het bedrag, bedoeld in artikel 29, van:

  • a. geraamde uitkeringslasten met als valutadatum de tweeëntwintigste dag van elke maand, en

  • b. 1/12de deel van de geraamde uitvoeringskosten met als valutadatum de vijftiende dag van elke maand.

 • 2. De Minister kan, na overleg met de SVB, van de in het eerste lid bedoelde bedragen afwijken.

 • 3. In afwijking van de artikelen 29 en 30 vindt betaling van het voorschot over het jaar 2013 plaats aan de hand van een opgave van de SVB aan de Minister van de uitkeringslasten en uitvoeringskosten.

Artikel 31. Afrekening

 • 1. In de jaarrekening, bedoeld in artikel 49 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, worden de baten en lasten, alsmede de ontvangen voorschotten, bedoeld in artikel 30, uitgesplitst naar uitkeringslasten en uitvoeringkosten, met betrekking tot deze wet opgenomen.

 • 2. Na goedkeuring van het besluit tot vaststelling van de jaarrekening, bedoeld in artikel 34, tweede lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, rekent de Minister de baten en lasten, alsmede de ontvangen voorschotten, met betrekking tot het desbetreffende kalenderjaar af, met als valutadatum 1 juni van het hierop volgende kalenderjaar.

 • 3. Artikel 16, eerste lid, van de Algemene Regeling SZW-subsidies is niet van toepassing op het verstrekken van overbruggingsuitkeringen.

Paragraaf 6. Slotbepalingen

Artikel 32. Inwerkingtreding en overgangsvoorziening

 • 1. Deze wet treedt in werking met ingang van 1 oktober 2013 en werkt terug tot en met 1 januari 2013, en vervalt met ingang van 1 januari 2019, met dien verstande dat de wet van toepassing blijft op voor dat tijdstip toegekende uitkeringen.

 • 2. Indien over 2013 een uitkering wordt toegekend met terugwerkende kracht en op grond van artikel 43 van de Zorgverzekeringswet door de verzekeringsplichtige een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd is, wordt voor de toepassing van deze wet, voor zover deze uitkering betrekking heeft op de periode die aanvangt op 1 januari 2013 en eindigt voor 1 juli 2013, voor de bedragen, genoemd in artikel 8, tweede lid, onderdelen a, b, en c, en derde lid, onderscheidenlijk gelezen: € 1.224,83, € 797,96, € 1.524,29, en € 797,96.

 • 3. Indien over 2013 een uitkering wordt toegekend met terugwerkende kracht en op grond van artikel 43 van de Zorgverzekeringswet door de verzekeringsplichtige een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd is, wordt voor de toepassing van deze wet, voor zover deze uitkering betrekking heeft op de periode die aanvangt op 1 juli 2013, voor de bedragen, genoemd in artikel 8, tweede lid, onderdelen a, b, en c, en derde lid, onderscheidenlijk gelezen: € 1.226,61, € 799,24, € 1.526,58, en € 799,24.

Artikel 33. Citeertitel

Deze wet wordt aangehaald als: Tijdelijke wet overbruggingsuitkering AOW.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,