Gepubliceerd: 6 september 2013
Indiener(s): Henk Krol (50PLUS), Paul Ulenbelt
Onderwerpen: ouderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33721-1.html
ID: 33721-1

Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 6 september 2013

Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende overbrugging van de periode tussen de ingangsdatum van de Algemene Ouderdomswet en aanvullende inkomensregelingen (Tijdelijke wet overbruggingsuitkering AOW).

De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Ulenbelt

Krol