Kamerstuk 33715-12

Motie van de leden Segers en Fokke over mogelijk maken dat decentrale overheden bezoldigingsnormen stellen

Dossier: Aanpassing van de reikwijdte en enige technische wijzigingen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Aanpassingswet WNT)

Gepubliceerd: 30 januari 2014
Indiener(s): Manon Fokke (PvdA), Gert-Jan Segers (CU)
Onderwerpen: bestuur financiƫn inkomensbeleid organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33715-12.html
ID: 33715-12
Wijzigingen: 33715-15

Nr. 12 MOTIE VAN DE LEDEN SEGERS EN FOKKE

Voorgesteld 30 januari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat door de vertegenwoordigers van decentrale overheden meer vrijheid wordt gevraagd voor decentrale overheden om eigen bezoldigingsnormen te stellen bij door deze overheden te financieren instellingen;

overwegende dat de verwezenlijking van deze vrijheid aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht behoeft;

spreekt uit dat de Algemene wet bestuursrecht hiertoe aangepast dient te worden;

verzoekt de regering, in overleg te treden met de decentrale overheden en spoedig met een voorstel te komen dat het mogelijk maakt dat decentrale overheden eigen normen stellen met betrekking tot het bezoldigingsmaximum, waar het gaat om door deze overheden (mede)gefinancierde instellingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Segers

Fokke