Kamerstuk 33683-8

Gewijzigd amendement van het lid Van Gerven ter vervanging van nr. 7 over de aanwending van de boete ter aflossing van de uit de zorgverzekering voortvloeiende schulden

Dossier: Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen)

Gepubliceerd: 3 maart 2014
Indiener(s): Henk van Gerven (SP)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33683-8.html
ID: 33683-8
Origineel: 33683-7
Wijzigingen: 33683-35

Nr. 8 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 7

Ontvangen 3 maart 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt na onderdeel E een onderdeel ingevoegd, luidende:

EA

Onder vernummering van artikel 18g tot artikel 18h wordt na artikel 18f een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 18g

Indien aan premie als bedoeld in artikel 18d, eerste lid, voor een maand meer is geïnd dan de tot een maandbedrag herleide standaardpremie, bedoeld in de Wet op de zorgtoeslag, maakt het Zorginstituut het meerdere over aan de zorgverzekeraar waarbij de zorgverzekering loopt, ter aflossing van de bij die verzekeraar bestaande schuld uit die zorgverzekering.

II

Onderdeel H komt te luiden:

H

Artikel 39 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, onderdeel f, vervalt de zinsnede: de bestuurlijke boeten, bedoeld in de artikelen 9b en 9c, alsmede.

2. In het tweede lid komt onderdeel g te luiden:

  • g. met uitzondering van de aan de zorgverzekeraar gestorte bedragen, bedoeld in artikel 18g en het gedeelte, bedoeld in artikel 18h, vierde lid, de bestuursrechtelijke premies, bedoeld in de artikelen 18d en 18e;.

III

Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel Ia

In artikel XI van de Wet van 26 februari 2011 tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet, houdende maatregelen tot opsporing en verzekering van personen die ondanks hun verzekeringsplicht geen zorgverzekering hebben en beperking van het aantal zorgverzekeringen tot één per verzekeringsplichtige (opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering; Stb. 2011, 111) wordt «18g» vervangen door: 18h.

Toelichting

Veel niet-betalers van de zorgpremie komen na zes maanden in het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) regime terecht vanwege een stapeling van schulden. De opslag die betaald moet worden wanneer een verzekerde in dit regime terecht komt, werkt dan ook in veel gevallen averechts. Het brengt de niet-betaler nog verder in de schulden. Om dat te voorkomen stelt de indiener voor om de opslag in te zetten voor aflossing van de schuld. Op die manier is het voor de niet-betaler ook daadwerkelijk mogelijk schuldenvrij te worden en als gevolg daarvan uitgeschreven worden bij het CVZ en weer premie betalen bij de zorgverzekeraar.

Van Gerven