Kamerstuk 33683-40

Nader gewijzigd amendement van de leden Leijten en Van Gerven ter vervanging van nr. 17 over een uitzondering voor mensen die hun premie niet kunnen betalen van de plicht een opslag te betalen

Dossier: Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen)

Gepubliceerd: 14 april 2015
Indiener(s): Henk van Gerven (SP), Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33683-40.html
ID: 33683-40
Origineel: 33683-17

19,3 %
80,7 %

GrKÖ

GL

CU

Van Vliet

50PLUS

GrBvK

Houwers

CDA

PvdA

PVV

VVD

SP

PvdD

SGP

D66

Klein


Nr. 40 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 17

Ontvangen 14 april 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel D, wordt artikel 18d als volgt gewijzigd:

1. Na het eerste lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. Indien het Zorginstituut van oordeel is dat de premieschuld buiten de schuld van de verzekeringnemer is ontstaan, bedraagt de bestuursrechtelijke premie, bedoeld in het eerste lid, per maand 100% van de gemiddelde premie.

2. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:

  • 6. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over het aanleveren van informatie door de verzekeringnemer over zijn financiële en persoonlijke situatie, waaronder gegevens over zijn gezondheid. Bij of krachtens die maatregel worden tevens criteria gesteld aan de hand waarvan het Zorginstituut bepaalt of de premieschuld, bedoeld in lid 1a, is ontstaan buiten de schuld van de verzekeringnemer.

  • 7. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald hoe de gemiddelde premie, bedoeld in lid 1a, wordt berekend.

Toelichting

Er is een onderscheid te maken tussen «niet-kunners» en «niet-willers». «Niet-willers» zijn mensen die zeer bewust de zorgpremie niet wensen te betalen. Indiener is van mening dat het terecht is dat deze groep verplicht is een opslag te betalen. Voor de «niet-kunners» ligt dat heel anders. Zij zijn door de omstandigheden waarin zij verkeren niet in staat om de zorgpremie te voldoen. Bijvoorbeeld een laag inkomen in combinatie met een chronische ziekte of handicap kan als gevolg hebben dat het niet mogelijk is de zorgkosten te dragen. Deze groep mensen bestraffen is wat de indiener betreft onrechtvaardig. Straf wordt opgelegd aan mensen die schuld hebben aan de situatie waarin zij verkeren. Indiener van dit amendement zondert mensen die vallen in de groep «niet-kunners» uit van de plicht om een opslag te betalen. Het is aan het Zorginstituut om te beoordelen en vast te stellen of iemand in de groep «niet-kunners» of «niet-willers» valt. Hierbij wordt rekening gehouden met de inkomenspositie, de persoonlijke situatie en de fysieke en mentale gezondheidssituatie van betreffende verzekerde. De criteria aan de hand waarvan het Zorginstituut haar oordeel geeft worden vastgelegd in een algemene maatregel van bestuur (AMvB). In deze AMvB wordt ook vastgesteld welke gegevens een verzekeringsnemer moet aanleveren om de persoonlijke of financiële situatie van betrokkene te beoordelen. De inbreuk die op de privacy van betrokkene die dit mogelijk kan opleveren is in dit geval gerechtvaardigd omdat het noodzakelijk is vast te stellen of iemand wel of niet verplicht is een opslag te betalen.

Leijten Van Gerven