Kamerstuk 33683-36

Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Van Gerven ter vervanging van nr. 10 over het schrappen van de voorwaarde dat enkel een bijdrage wordt uitgekeerd wanneer de zorgverzekeraar voldoende inspanning verricht

Dossier: Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen)

Gepubliceerd: 14 april 2015
Indiener(s): Henk van Gerven (SP), Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33683-36.html
ID: 33683-36
Origineel: 33683-10

16,7 %
83,3 %

Van Vliet

Klein

50PLUS

PvdD

GrBvK

CDA

SGP

GL

SP

GrKÖ

Houwers

D66

PVV

PvdA

CU

VVD


Nr. 36 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 10

Ontvangen 14 april 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I komt onderdeel G als volgt te luiden:

G

Artikel 34a komt als volgt te luiden:

Artikel 34a

  • 1. Het Zorginstituut verstrekt een zorgverzekeraar een bijdrage voor de verzekerden voor wier zorgverzekering de bestuursrechtelijke premie verschuldigd is die hij onverminderd onder de dekking van de zorgverzekering houdt.

  • 2. De zorgverzekeraar:

    • a. houdt zich aan zijn verplichtingen, bedoeld in artikel 18a, 18b en18c, tweede en derde lid,

    • b. levert, voorafgaande aan de melding, bedoeld in artikel 18c, ook naast de op incasso gerichte inspanningen, bedoeld in de artikelen 18a en 18b, voldoende inspanningen tot inning van de premie, en

    • c. houdt zich aan zijn verplichting, bedoeld in artikel 18d, derde lid, en verleent desgevraagd voldoende medewerking aan activiteiten van de verzekeringnemer of derden, gericht op aflossing van de jegens de zorgverzekeraar bestaande, uit de zorgverzekering voortvloeiende schuld.

  • 3. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald wanneer sprake is van het verrichten van voldoende inspanningen en van voldoende medewerking als bedoeld in het tweede lid, onderdelen b en c, en worden de periode waarover de bijdrage wordt verstrekt, de hoogte ervan, alsmede de wijze waarop deze worden verstrekt, bepaald.

  • 4. Het Zorginstituut is bevoegd de te verstrekken bijdrage te verrekenen met van de zorgverzekeraar terug te vorderen bedragen aan vereveningsbijdrage

Toelichting

In het wetsvoorstel is geregeld dat een verzekeraar, na het verrichten van bepaalde inspanningen, in aanmerking komt voor een bijdrage voor het verzekerd houden van niet-betalers. Wat betreft de indieners is het vanzelfsprekend dat een zorgverzekeraar er alles aan doet om te voorkomen dat een verzekerde een betalingsachterstand oploopt. Daarom is het niet logisch om daar een financiële prikkel aan te verbinden, die kan leiden tot calculerend gedrag van zorgverzekeraars. De voorwaarde dat de bijdrage enkel wordt uitgekeerd wanneer de zorgverzekeraar voldoende inspanning verricht, wordt derhalve geschrapt. Zorgverzekeraars zijn wel gehouden aan de verplichting om zich in te spannen om te voorkomen dat een verzekerde een betalingsachterstand oploopt, maar zonder dat daar financiële prikkels aan zijn verbonden. Bovendien regelen de indieners dat de inspanningen die de zorgverzekeraars moeten verrichten worden vastgelegd in een algemene maatregel van bestuur in plaats van een ministeriële regeling.

Leijten Van Gerven