Kamerstuk 33683-22

Amendement van het lid Bouwmeester dat beoogt een betalingsregeling mogelijk te maken indien een achterstand is ontstaan in de betaling van het verplicht of vrijwillig eigen risico of overige betalingen aan de zorgverzekeraar

Dossier: Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen)

Gepubliceerd: 5 maart 2014
Indiener(s): Lea Bouwmeester (PvdA)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33683-22.html
ID: 33683-22

46,0 %
54,0 %

Van Vliet

50PLUS

GrKÖ

GL

SGP

Klein

CU

PvdD

SP

GrBvK

VVD

CDA

PvdA

PVV

D66

Houwers


Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID BOUWMEESTER

Ontvangen 5 maart 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel E een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ea

Voor artikel 23 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 22a

  • 1. Uiterlijk twee maanden nadat ten aanzien van een zorgverzekering een achterstand in de betaling van verplicht of vrijwillig eigen risico of overige betalingen, niet zijnde premiebetalingen, is geconstateerd, doet de zorgverzekeraar de verzekeringnemer een aanbod tot het treffen van een betalingsregeling.

  • 2. De betalingsregeling bestaat ten minste uit de volgende elementen:

    • a. afspraken inzake de in het eerste lid bedoelde schulden, inclusief rente en incassokosten, en de termijnen waarbinnen betaling zal plaatsvinden, en

    • b. een toezegging van de zorgverzekeraar, inhoudende dat hij de zorgverzekering of de dekking daarvan gedurende de looptijd van de betalingsregeling niet om reden van het bestaan van de schulden, bedoeld in onderdeel a, zal beëindigen, schorsen of opschorten, zolang de verzekeringnemer de afspraken, bedoeld in onderdeel a, nakomt.

  • 3. Tegelijk met het aanbod deelt de zorgverzekeraar de verzekeringnemer schriftelijk mee dat deze een termijn van vier weken heeft om het te aanvaarden, waarbij de verzekeraar de verzekeringnemer bovendien wijst op de mogelijkheid van schuldhulpverlening, waarbij hij tevens informatie verstrekt over de vormen hiervan en wijze waarop deze kan worden verzocht.

Toelichting

Dit amendement beoogt een betalingsregeling mogelijk te maken indien een achterstand is ontstaan in de betaling van het verplicht of vrijwillig eigen risico of overige betalingen aan de zorgverzekeraar. Momenteel is een betalingsregeling ook mogelijk, maar pas nadat er een achterstand van twee maandpremies is ontstaan. Echter, schulden aan de zorgverzekeraar bestaan vaak niet alleen uit achterstanden in de betaling van de verschuldigde premie, maar zijn daarentegen vaak opgebouwd uit onvoorziene afrekeningen van het eigen risico, of andere betalingen aan de zorgverzekeraar. Door ook deze achterstanden te betrekken bij het eventueel treffen van een betalingsregeling wordt er recht gedaan aan de schuldenproblematiek zoals die in de praktijk voorkomt.

Bouwmeester