Gepubliceerd: 5 maart 2014
Indiener(s): Lea Bouwmeester (PvdA)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33683-20.html
ID: 33683-20

42,7 %
57,3 %

PvdD

CU

SP

VVD

PvdA

GrKÖ

Van Vliet

50PLUS

GL

Houwers

Klein

PVV

CDA

D66

SGP

GrBvK


Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID BOUWMEESTER

Ontvangen 5 maart 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I worden na onderdeel F twee onderdelen ingevoegd, luidende:

Fa

Het opschrift van Paragraaf 4.1 komt te luiden:

Paragraaf 4.1. De aanmelding, de statuten, het werkgebied en samenwerking met gemeenten

Fb

Na artikel 29 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 29a

  • 1. De zorgverzekeraars en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten maken afspraken over het te voeren beleid ter voorkoming van het ontstaan van betalingsachterstanden ter zake van ingevolge de zorgverzekering verschuldigde premies of eigen betalingen en ter leniging van dergelijke schulden indien zij eenmaal zijn ontstaan.

  • 2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat bij de afspraken, bedoeld in het eerste lid, ook andere organisaties en instanties worden betrokken dan de organisaties, genoemd in het eerste lid.

  • 3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent de wijze van totstandkoming en de naleving van de afspraken, bedoeld in het eerste lid.

Toelichting

Dit amendement beoogt samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars wettelijk vast te leggen. Deze samenwerking geldt voor het zo vroeg mogelijk signaleren van mogelijke problemen en het gezamenlijk oplossen van bestaande schulden. Dit amendement laat de ruimte om bij AMvB ook andere instanties of organisaties hierbij te betrekken, zodat deze schulden breed aangepakt kunnen worden.

Bouwmeester