Kamerstuk 33683-14

Amendement van het lid Van Gerven dat verhindert dat zorgverzekeraars die in bezit zijn van reserves van ziekenfondsen alsnog over kunnen gaan tot het uitkeren van winst

Dossier: Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen)

Gepubliceerd: 4 maart 2014
Indiener(s): Henk van Gerven (SP)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33683-14.html
ID: 33683-14
Wijzigingen: 33683-18

Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN

Ontvangen 4 maart 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In de beweegreden wordt na «te verbeteren» ingevoegd: en de termijn in artikel 2.1.9 van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet te schrappen.

II

Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel Ia

Artikel 2.1.9, derde lid, van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet komt te luiden:

  • 3. In afwijking van het tweede lid heeft het College zorgverzekeringen een onmiddellijk opeisbare vordering ten behoeve van ’s Rijks schatkist op een ziekenfonds dat of zijn rechtsopvolger onder algemene titel die niet in zijn statuten heeft vastgelegd dat hij ten doel heeft te werken als zorgverzekeraar zonder winstoogmerk.

Toelichting

Bij de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 beschikten ziekenfondsen over een reserve van 1,7 miljard euro. Deze reserves mochten de voormalige ziekenfondsen inbrengen bij de start van de uitvoering van de privaatrechtelijke zorgverzekering. Daarbij werd een belangrijke voorwaarde gesteld. Die voorwaarde hield in dat het inbrengen van deze reserves alleen kan, zolang een ziekenfonds ervoor kiest de Zorgverzekeringswet zonder winstoogmerk uit te voeren. Dit om te voorkomen dat opgebouwde reserves aan aandeelhouders kunnen worden uitgekeerd. Indien binnen tien jaar alsnog gekozen werd voor uitvoering van de zorgverzekering met winstoogmerk, dan wel het bedrijf wordt beëindigd, moeten de oude wettelijke reserves worden afgerekend. Deze termijn loopt per 2016 af, waarna zorgverzekeraars die in bezit zijn van deze reserves alsnog over kunnen gaan tot het uitkeren van winst. Wat betreft de indiener van dit amendement behoren deze publiek opgebouwde reserves niet als winst te worden uitgekeerd, ook niet na 2016. De argumenten die werden gehanteerd in 2006 staan wat betreft de indiener nog recht overeind. Daarom stelt de indiener voor om deze periode voor onbepaalde tijd te verlengen waardoor het voor zorgverzekeraars die deze reserves in kas hebben, ook in de toekomst niet mogelijk is om winst uit te keren.

Indien dit amendement wordt aangenomen, wordt in het opschrift na «Zorgverzekeringswet» ingevoegd: en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet.

Van Gerven