Gepubliceerd: 7 mei 2015
Indiener(s): Stef Blok (minister zonder portefeuille ) (VVD), Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33675-7.html
ID: 33675-7
Origineel: 33675-2

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 7 mei 2015

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Het opschrift komt te luiden:

Wijziging van de Zorgverzekeringswet teneinde de bekostiging van anonieme e-mental health structureel te regelen en de anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde cliënten mogelijk te maken

B

Artikel I, onderdeel A komt te luiden:

A

In artikel 39, derde lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel g door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

h. bijdragen als bedoeld in de artikelen 70a en 70b.

C

De artikelen II, III, IV en V vervallen.

Toelichting

Deze nota van wijziging strekt ertoe het wetsvoorstel te actualiseren. Per 1 januari 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) in werking getreden. De Wlz vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), voorziet met artikel 10.1.3 reeds in een grondslag voor een vergoeding van zorg voor personen die zijn opgenomen in het stelsel van Bewaken & Beveiligen van het Openbaar Ministerie, en bevat een aanpassing van artikel 90, tweede lid, onder a, van de Wet financiering sociale verzekering (Wfsz) waardoor die vergoeding ten laste komt van het Fonds langdurige zorg (voorheen het Algemeen fonds Bijzondere Ziektekosten). Als gevolg hiervan behoeft alleen de Zorgverzekeringswet (Zvw) nog aanpassing. Daarom wordt in het opschrift van het wetsvoorstel uitsluitend de Zvw vermeld en kunnen de artikelen II en III tot wijziging van de AWBZ en de Wfsz vervallen.

De artikelen IV en V van het voorstel bevatten zogenaamde samenloopbepalingen met de Veegwet VWS 2013. De Veegwet VWS 2013 is inmiddels in werking getreden (Stb. 2014, 62). Artikel IV ziet op de situatie dat de Veegwet VWS 2013 nog niet in werking is getreden en kan daarom vervallen. Hoewel artikel V ziet op de situatie dat de Veegwet VWS 2013 reeds in werking is getreden, wordt die bepaling toch geschrapt. Artikel V heeft immers alleen betrekking op een wijziging van de AWBZ, terwijl de AWBZ inmiddels is opgevolgd door de Wlz.

Tot slot zij vermeld dat een wijziging van wetgevingtechnische aard is doorgevoerd. Artikel I, onderdeel A, is alleen vervangen ten behoeve van een correcte lettering van de onderdelen van artikel 39, derde lid, van de Zvw.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers